La data de 11 aprilie 2023, programul finanțat de Uniunea Europeană, UE pentru Mediu (EU4Environment) a organizat un seminar online depsre implementarea politicilor de eficiență energetică de către municipalitățile din Republica Moldova. La eveniment au participat atât reprezentanți ai programului EU4Environment: Economie Verde cât și cei ai "Convenției Primarilor" (CoM).

Adunând 46 de reprezentanți ai municipalităților care fac parte din CoM din Republica Moldova, precum și experți CoM din Moldova și din Centrul pentru Eficientizarea Resurselor și Producerea mai Pură (RECP) din Ucraina, evenimentul a avut drept scop prezentarea activității Acțiunii EU4Environment în țară (și în regiunea Parteneriatului Estic), dar și prezentarea metodologiei RECP, a Cluburilor RECP în Moldova, și a legăturii acestora cu Economia Circulară și Pactul Verde European. În acest sens, pot fi construite relații bilaterale avantajoase atât pentru reprezentanții CoM și EU4Environment. Mai mult, evenimentul a facilitat schimbul de cunoștințe și promovarea Cluburilor RECP în rândul întreprinderilor producătoare, a autorităților locale și naționale, precum și a organizațiilor publice din Moldova.

Sesiunea a debutat cu cuvintele de bun venit ale dnei Irina Plis, expert național CoM în Moldova, care a prezentat rezultatele și progresul current al proiectului. În acest sens, o atenție deosebită a fost acordată indicatorilor necesari pentru atingerea obiectivelor stabilite în planurile de dezvoltare a energiei durabile, precum și a instrumentelor suplimentare necesare pentru implementarea politicii regionale în domeniul eficienței energetice. Ca atare, programul Cluburilor RECP a fost prezentat ca un potențial și benefic instrument.

În continuare, dl Ivan Omelciuc, facilitator al Cluburilor RECP în Ucraina, a descris activitatea EU4Environment și a prezentat în detaliu principiile Cluburilor RECP. Acesta a demonstrat perspectiva utilizării Cluburilor RECP pentru a pune în aplicare programele regionale în domeniul eficienței energetice, în domeniul siguranței mediului, și pentru sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). Astfel, participanții au primit o listă de servicii furnizate pentru IMM-urile din industria prelucrătoare în cadrul Cluburilor RECP pentru a le integra în documentele strategice de dezvoltare regională.

În cadrul discuțiilor, participanții au fost rugați să estimeze efectul general al realizării indicatorilor de economisire a energiei și de reducere a emisiilor de CO2-eq la nivel municipal, prin integrarea oportunităților disponibile în cadrul inițiativelor internaționale care operează în regiune. Ca model de bază, s-a propus utilizarea Cluburilor RECP ca platformă de sprijinire a companiilor producătoare pentru a dezvolta "planuri de acțiune RECP". Acestea, la rândul lor, pot fi integrate în rezultatele programelor regionale de eficiență energetică și pot fi combinate cu rezultatele "Planurilor de dezvoltare energetică durabilă", elaborate de municipalități în cadrul CoM.

Pentru a implementa această abordare, toți participanții au primit materiale relevante pentru participarea la Cluburile RECP. În momentul de față, companiile producătoare din Republica Moldova sunt invitate să se alăture programului Cluburilor RECP.

Mai multe informații

Cluburile RECP sunt un model de sprijin dezvoltat pentru a extinde și integra metodologia RECP în întreprinderi, în special IMM-uri. Scopul lor este de a ajuta IMM-urile să identifice soluții economice și de mediu viabile pentru afacera lor. Aceasta include un set de instrumente și fișe de lucru pentru a analiza utilizarea resurselor și a costurile aferente, dar și pentru identificarea ineficiențelor, evaluarea alternativelor și punerii în aplicare a măsurile RECP. La finalizarea programului Cluburilor RECP, fiecare întreprindere membră va elabora și pune în aplicare un plan RECP, și va începe implementarea acestuia. Planul de acțiune are o bază tematică, luând în considerare nevoile individuale ale fiecărei întreprinderi. În total, șase module sunt predate la intervale de aproximativ trei săptămâni, pe o perioadă de patru luni. Activitatea este condusă de Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO), în cadrul Acțiunii EU4Environment.

Acțiunea "Uniunea Europeană pentru mediu" (EU4Environment - Economie verde) ajută țările din Parteneriatul estic să își păstreze capitalul natural și să sporească bunăstarea oamenilor în ceea ce privește mediul înconjurător, prin sprijinirea acțiunilor legate de mediu, prin demonstrarea și deblocarea oportunităților de creștere mai ecologică și prin stabilirea unor mecanisme pentru o mai bună gestionare a riscurilor și a impactului asupra mediului. 

Este finanțată de Uniunea Europeană și pusă în aplicare de cinci organizații partenere - OCDE, UNECE, UNEP, UNIDO și Banca Mondială - în perioada 2019-2024, cu un buget de aproximativ 20 de milioane EUR. Pentru mai multe informații vizitați www.eu4environment.org

*** ENG ***

EU-funded EU4Environment and the Covenant of Mayors discuss cooperation opportunities towards a Circular Economy in Moldova

On 11 April  2023, the European Union (EU)-funded EU4Environment  programme organized a webinar on the implementation of energy efficiency policies by the municipalities of the Republic of Moldova. The online event was attended by representatives from EU4Environment: Green Economy and the "Covenant of Mayors" (CoM).

Attended by 46 representatives from the municipalities part of CoM from the Republic of Moldova, as well as CoM experts in Moldova and the Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) Centre in Ukraine, the event aimed to present the work of the EU4Environment Action in the country (and in the Eastern Partnership region) and to introduce the RECP methodology, the RECP Clubs in Moldova, and their connection to Circular Economy and the EU Green Deal. In this sense, mutually beneficial relations can be built between the representatives of CoM and EU4Environmentto facilitate knowledge sharing and promote the RECP Clubs among manufacturing enterprises, local and national authorities, as well as public organizations.

The session kicked off with welcome words from Ms Irina Plis, CoM national expert in Moldova. Whilewho presented the results and hitherto progress of the project. Here, special attention was paid to the indicators needed to achieve the goals stated in the sustainable energy development plans, as well as the additional tools required to implement the regional policy in the field of energy efficiency. In this case, the RECP Clubs were showcased as a potential instrument.

Mr Ivan Omelchuk, RECP Clubs Facilitator in Ukraine, further described the work of EU4Environment and presented the principles of the RECP Clubs in detail. This demonstrated the prospect of using RECP Clubs to implement regional programmes in the field of energy efficiency, environmental safety, and support for Small and Medium-sized Enterprises (SMEs). Alongside it, the participants received a list of services provided for manufacturing SMEs as part of the RECP Clubs to further integrate them into the strategic documents part of the regional development agenda.

Part of the discussion, the participants were asked to estimate the total f achievement of the energy saving indicators and the reduction of CO2-eq emissions at the municipality level, by combining the available opportunities within international initiatives operating in the region. As a basic model, it was proposed to use the RECP Clubs as a platform to support manufacturing companies to develop individual "RECP Action Plans". These, in turn, would be further integrated into the results of the regional energy efficiency programmes, and would be combined with the results of the "Sustainable Energy Development Plans" developed by municipalities within the framework of the CoM.

To implement this approach, all participants received relevant materials about the role and concrete application of the RECP clubs. At the moment, applications are open for interested companies to join the RECP Clubs in the Republic of Moldova.

About

RECP Clubs are a supporting model developed to scale up and mainstream RECP in enterprises, in particular SMEs. Their aim is to help SMEs identify viable economic and environmental solutions for their business. This includes a set of tools and worksheets to analyse resource use and their related costs, as well as identify inefficiencies, evaluate alternatives, and implement RECP measures. Upon the completion of the RECP Club programme, each member enterprise would have developed an actionable RECP plan and have started its implementation. The action plan is put in place on a thematic basis, considering the enterprises’ individual needs. In total, six modules are delivered in intervals of about three weeks over a four months period. The activity is led by the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), under the EU4Environment Action.

The “European Union for Environment” (EU4Environment – Green Economy) Action helps the Eastern Partnership countries preserve their natural capital and increase people's environmental well-being, by supporting environment-related action, demonstrating and unlocking opportunities for greener growth, and setting mechanisms to better manage environmental risks and impacts.

It is funded by the European Union and implemented by five Partner organisations - OECD, UNECE, UNEP, UNIDO, and the World Bank – over the 2019-2024 period, with a budget of EUR 20 million. For more information, please visit: www.eu4environment.org

*** RUS ***

11 апреля 2023 года состоялся Веб-семинар «Обзор возможностей международных инициатив ЕС для Окружающей Среды: Зеленая экономика в странах Восточного Партнерства (EU4Environment) и «Соглашение мэров» (CoM) для реализации политики энергоэффективности муниципалитетами Республики Молдова»

В семинаре приняли участие 46 представителей муниципалитетов подписантов «CoM» Республики Молдова, а также эксперты «CoM» Республики Молдова и Центра ресурсоэффективного и чистого производства Украины.

Целью мероприятия являлось построение взаимовыгодных отношений между представителями международных инициатив «EU4Environment» и «CoM» и представителями муниципалитетов Республики Молдова путем использования клубов ресурсоефективного и чистого производства, как платформы сотрудничества между представителями производственных компаний, органов власти и общественных организаций.

Ирина Плис - национальный эксперт Республики Молдова, проект «CoM» выступила со словами приветствия, ознакомив участников с результатами реализации проекта. Особое внимание было уделено индикаторам по достижению целей, заявленных в планах устойчивого энергетического развития, а также дополнительным инструментам реализации региональной политики в сфере энергоэффективности. В качестве одного из таких инструментов предлагается концепция клубов РЭЧП Республики Молдова, создание которых предусмотрено программой EU4Environment.

Иван Омельчук - координатор клубов РЭЧП, осуществил обзор программы EU4Environment с последующей презентацией принципов работы клубов РЭЧП. Презентация возможностей клубов продемонстрировала перспективу использования данного инструмента для реализации региональных программ в сфере энергоэффективности, экологической безопасности и оказания поддержки малому и среднему бизнесу. Участникам был представлен перечень услуг предоставляемых для производственных предприятий в рамках работы клубов, результаты которых могут быть интегрированы в стратегические документы регионального развития.

В рамках обсуждения участникам было предложено оценить суммарный эффект по достижению показателей экономии использования энергии и снижению образования СО2экв на уровне муниципалитетов путем комбинированного использования возможностей международных инициатив, действующих в регионе. В качестве базовой модели было предложено использовать клубы РЭЧП для предоставления поддержки производственных компаний путем разработки индивидуальных «Планов Действий РЭЧП» с дальнейшей интеграцией результатов в региональные программы энергоэффективности путем объединения с результатами «Планов устойчивого энергетического развития» разработанных муниципалитетами в рамках «Соглашение мэров» (CoM).

Для реализации данного подхода всем участникам мероприятия были предоставлены материалы для заявки участия в клубах РЭЧП. На данный момент происходит рассмотрение данных заявок с целью организации визитов экспертов Центра РЭЧП в муниципалитеты и производственные компании Республики Молдова. 

{gallery}../RECP/ClubRECP(/gallery)