Image

Acest program este finanțat de Western NIS Enterprise Fund,
prin intermediul ODA.

Programul de Susținere
a Inovațiilor Digitale
și Startup-urilor Tehnologice

Image

Finanţarea nerambursabilă oferită prin intermediul Programului este de maximum 80% din suma proiectului investiţional, dar nu va depăşi suma maximă de 500.000 MDL iar contribuția proprie va fi minim 20%.

Programul are
patru componente de
finanțare tematică:

 • Inovare digitală
 • Inovare tehnologică
 • Tehnologie verde
 • Producție sustenabilă
Image

 Programul are următoarele obiective de finanțare tematică:

 • promovarea dezvoltării industriilor cu valoare adăugată înaltă în cadrul unui ecosistem de inovare amplu, alcătuit din părți interesate cooperante care reprezintă Guvernul, ÎMM, societatea civilă, mediul academic, instituțiile financiare și partenerii de dezvoltare locali și internaționali;
 • accelerarea implementării economiei digitale, circulare și ecologice prin intermediul progresului tehnologic, pentru a crea locuri de muncă atractive, pentru a spori competitivitatea economică și pentru a proteja ecosistemele naturale;
 • atragerea investițiilor pentru start-upurile cu potențial de creștere scalabilă în sectoarele și industriile vizate și de export a acestora;
 • instituirea unui mecanism alternativ de finanțare a inovării și dezvoltării afacerilor pentru start-upurile cu potențial înalt în domeniul inovării digitale, tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, tehnologiilor ecologice și producției sustenabile.

Prin intermediul Programului se va oferi suport financiar nerambursabil (grant) în mărime de până la:

Pîna la 500.000 MDL

Finanţarea nerambursabilă oferită prin intermediul Programului este de maximum 80% din suma proiectului investiţional, dar nu va depăşi suma maximă de 500.000 MDL iar contribuția proprie va fi minim 20%.
80% / 20%

ETAPE PROIECTULUI

Depunerea și procesarea Formularelor de aplicare

Aplicarea la Program se realizează prin depunerea online a Formularului de aplicare, semnat cu semnătură electronică calificată de către solicitant și a actelor conform ghidului de aplicare.

Evaluarea Pre-finanțare a dosarelor

La etapa de evaluare pre-finanțare se admit doar dosarele complete, și cuprinde:

 1. Analiza prezenței componentei inovative a ideii de afaceri/proiectului investițional;
 2. Analiza de conformitate din perspectiva economică a ideii de afaceri/proiectului investițional;
 3. Sesiunea de prezentare a ideilor de afaceri/proiectului investițional.

Aprobarea suportului financiar nerambursabil

Aprobarea deciziei finale de finanțare/respingere a proiectului investițional se realizează de către Comitetul de finanțare și risc și se fixează în procesul verbal al ședinței.

În procesul de aprobare a dosarelor, Comitetul de finanțare și risc va urmări corespunderea proiectelor investiționale cu scopul, obiectivele și cerințele Programului, precum și va ține cont de viabilitatea afacerii, atingerea indicatorilor de rezultat și de impact asupra dezvoltării economice.

Perfectarea și încheierea Contractului de finanțare

Contractul de finanțare se semnează de către părți:
1. Fie cu semnătură olografă – în două exemplare, dintre care un exemplar se înmânează Beneficiarului, iar celălalt se păstrează la ODA;
2. Fie cu semnătură electronică calificată – în cazul în care părțile contractului de finanțare au convenit încheierea acestuia prin schimb de
documente electronice.

Executarea Contractului de finanțare și realizarea proiectului investițional

Suportul financiar sub formă de grant este transferat direct către beneficiar în trei tranșe după cum urmează:

 • Prima tranșă, în cuantum de 50% din valoarea aprobată a grantului, va fi transferată după semnarea contractului de finanțare;
 • A doua tranșă, în cuantum de 30% din valoarea aprobată a grantului, va fi transferată după prezentarea setului complet de documente confirmative privind investirea contribuției proprii a beneficiarului precum și a actelor ce confirmă realizarea investiției din prima tranșă conform contractului de finanțare;
 • A treia tranșă în cuantum de 20% din valoarea aprobată a grantului, va fi transferată după implementarea completă a proiectului investițional și este prezentat setul complet de documente confirmative de către Beneficiar și după caz, efectuarea vizitei în teren/ monitorizarea din oficiu.

Monitorizare, arhivare și evaluare post-finanțare

Perioada de monitorizare a beneficiarilor de suport financiar durează 36 luni de la data prezentării setului complet de acte privind utilizarea resurselor financiare.
Monitorizarea se realizează în două etape:
(i) monitorizare post-finanțare
(ii) monitorizare finală.

Beneficiarii ai Programului pot fi:

 • întreprinderile micro, mici și mijlocii, definite în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 179/2016;
 • persoanele fizice ce intenționează să înființeze o afacere, cu excepția persoanelor fizice care activează pe baza patentei și a persoanelor juridice de drept public.

Criterii de eligibilitate:

 • elaborează/creează produsul și/sau serviciul în conformitate cu  componentele de finanțare tematică indicate la punctul 2 al Anexei nr. 1 la HG 243/2022, și are potențial de creștere;
 • desfășoară sau intenționează să desfășoare activitate antreprenorială pe teritoriul Republicii Moldova;

Programul de Susținere a Inovațiilor Digitale și Start-upurilor Tehnologice

Are drept obiectiv acordarea finanțării nerambursabile întreprinderilor mici și mijlocii inovatoare și start-upurilor pentru produse și servicii în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, tehnologii noi, în scopul stimulării cercetării și dezvoltării în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, prototipării și inovării în domeniul producției industriale durabile și al tehnologiilor ecologice.

Descoperă alte programe

Pogramul de retehnologizare și eficiență energetică a întreprinderilor mici și mijlocii

Programul de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și internaționalizare a acestora

Start pentru tineri

Programul “START pentru TINERI – o afacere durabilă la tine acasă” are ca obiectiv promovarea antreprenoriatului în rândul generației tinere pentru sprijinirea integrării socio-economice.