Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului anunță concurs pentru postul de jurist principal (responsabil de achiziții publice), Secția juridica și achiziții

 

Cerințe specifice funției:
Studii:
– superioare de licență sau echivalente, în domeniul economiei, financiar, contabilitate, juridic.

Experiență: 2 ani experiență profesională în domeniul aferent funcției.

Cunoştinţe:
Posedarea limbilor română şi rusă;
Cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
Abilități personale de negociere, luarea deciziilor;
Abilități profesionale de planificare, raportare și gestionare eficientă a timpului de lucru;
Cunoștințe în utilizarea computerului: MC Office, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilități: - organizare, lucru cu informația, analiză și sinteză, comunicare eficientă, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, soluționare de probleme de complexitate înaltă, aplanare a situațiilor de conflict.

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție, desfășurarea activităților în mod etic, respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; perseverență; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.).
Scopul general al postului:

Asigurarea organizării corecte a activităților de achiziție în conformitate cu prevederile actelor normative ce reglementează domeniul respectiv.

Sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului:
a)participă la elaborarea planului anual al achizițiilor publice, înaintează propuneri, sistematizează date, generează informații, întreprinde masuri privind asigurarea transparenței decizionale;
b)întocmește și monitorizează publicarea anunțurilor în termenii stabiliți de cadrul legal;
c)asigură întocmirea și coordonarea documentației aferente achizițiilor publice;
d)participă la procedura de achiziții și întocmește procesele verbale aferente procedurii;
e)întocmește contractele de achiziții publice cu operatorii economici;
f)generează, sistematizează și examinează rapoarte;
g)întocmește și ține evidența actelor aferente procedurii de achiziție.

Tip de angajare: Perioadă nedeterminată


Condiții aferente funcției:

- deține cetățenia Republicii Moldova;
- posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
- are capacitate deplină de exercițiu;
- are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
- în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

Documente ce urmează a fi prezentate

  • CV
  • Copia buletinului de identitate
  • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
  • Documente ce atestă experiența profesională
  • Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

 

Termen de aplicare:

29 decembrie 2023, ora 17:00.

Date de contact: tel: 060067955, 022211658;

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Persoana de contact: Natalia Onici

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

  • E-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • Poștă: Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012
  • Personal: Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului et. 3, bir. 322, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012

 

Vor fi contactate prin email/telefon doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.