Scopul general al funcției:

Evaluarea și administrarea riscurilor privind finanțările acordate beneficiarilor produselor de finanțare, altor activități și operațiuni la necesitate/solicitare.

 

Sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului:

 1. Realizarea activităților de analiză și evaluare a riscurilor;
 2. Monitorizarea indicatorilor de risc și înaintarea propunerilor de mitigare a acestora;
 3. Întocmirea rapoartelor de risc;
 4. Comunicarea și cooperarea cu entitățile financiare partenere, în limita competențelor atribuite.

 

Principalele atribuții funcționale:

 

 1. Analizează cererile de finanțare și documente depuse de entitățile financiare partenere, în vederea determinării încadrării în gradele de risc acceptate;
 2. Participă la elaborarea/revizuirea proiectelor de acte normative pe domeniul de activitate al Secției evaluare riscuri și analiză, inclusiv a manualelor operaționale, ghidurilor și altor documente relevante activității Fondului;
 3. Participă la întocmirea rapoartelor privind îndeplinirea planurilor de activitate;
 4. Participă la întocmirea rapoartelor de risc, rapoartelor periodice de progres, precum și alte tipuri de rapoarte, informații și date aferente implementării produselor de finanțare ale Fondului, precum și a rezultatelor operaționale.
 5. Participă la analizarea noilor produse de finanțare și activități/schimbări semnificative ale caracteristicilor produselor existente, în scopul identificării și prevenirii riscurilor.
 6. Participă la elaborarea documentelor și a informațiilor necesare pentru raportarea activităților Fondului;
 7. Colectează date relevante în scop de analiză de risc;
 8. Identifică și evaluează permanent riscurile specifice activității, inclusiv de conformitate, de termeni, de eficiență, etc. pe domeniile de activitate derulate de FACEM;
 9. Examinează cererile de tragere a mijloacelor bănești înaintate de entitățile financiare partenere, în limita competențelor atribuite prin acte normative interne;
 10. Identifică riscurile, întârzierile și abaterile de la obiectivele aprobate și prezintă informații operative și/sau rapoarte referitor la acestea;
 11. Participă la modelarea și executarea testelor de stres a activelor FACEM;
 12. Realizează alte responsabilităţi conform competențelor desemnate de către șefii superiori din cadrul IP ODA.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

 

Condiții aferente funcției:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 5. în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 6. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

Cerințe specifice funției:

Studii: Superioare universitare sau echivalente în domeniul economie, finanțe și bănci, managementul afacerilor.

 

Experiență profesională:

-     Minim 3 ani experiență generală;

-     Minim 1 an experiență demonstrată în domeniul financiar;

-     Experiență aferentă operațiunilor financiare, monitorizare și evaluare, aspecte legale;

-     Experiență de lucru în sectorul bancar și/sau micro-finanțare din Moldova constituie avantaj;

-     Experiență în domeniul de raportare în domeniul bancar și microfinanțare, constituie un avantaj;

-     Experiență în risc managament în domeniul financiar-bancar constituie un avantaj.

 

Cunoştinţe:

 • Cunoașterea legislaţiei, inclusiv în domeniul financiar-bancar și fiscal;
 • Cunoştinţe operaţionale privind dezvoltarea economică antreprenorială, inclusiv accesul la finanţare;
 • Cunoştinţe excelente ale limbii române (scriere, comunicare verbală). Cunoașterea limbilor ruse și engleze constituie un avantaj;
 • Cunoștințe generale privind evidența contabilă financiară a întreprinderilor, constituie un avantaj;
 • Conoștințe în utilizarea suitei de aplicații Microsoft Office.

 

Abilități: -  organizare,  lucru cu informația, analiză și sinteză, comunicare eficientă, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, soluționare de probleme de complexitate înaltă, aplanare a situațiilor de conflict.

Atitudini/comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistență la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • CV
 • Copia buletinului de identitate
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă (după caz), certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

 

Bibliografia

 • Legea Nr. 845 din 03-01-1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi;
 • Hotărîrea Guvernului Nr. 487 din 13-07-2022 cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului;
 • Politici și programe IMM;

 

Termen de aplicare:

14 aprilie 2023, ora 17:00

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, et. 3

Date de contact: tel: 060067955, 022211658;

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Persoana de contact: Natalia Onici

Modalitatea de depunere a documentelor:

 • E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Poștă:

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012

 • Personal

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012

Doar candidații selectați vor fi contactați.