Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului anunță concurs pentru funcția de jurist principal (responsabil de achiziții publice), Secția juridica și achiziții

IP ODA are misiunea de a implementa politica statului privind susținerea dezvoltării antreprenoriatului, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, conform strategiilor și programelor aprobate de Guvern.

Domeniile de activitate ale IP ODA sunt:

1) susținerea dezvoltării antreprenoriatului, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii;

2) asistență financiară și tehnică pentru întreprinderi;

3) emiterea garanțiilor financiare și de stat.

 

Scopul: Asigurarea organizării corecte a activităților de achiziție în conformitate cu prevederile actelor normative ce reglementează domeniul respectiv.

Sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului:

a)participă la elaborarea planului anual al achizițiilor publice, înaintează propuneri, sistematizează date, generează informații, întreprinde masuri privind asigurarea transparenței decizionale;

b)întocmește și monitorizează publicarea anunțurilor în termenii stabiliți de cadrul legal;

c)asigură întocmirea și coordonarea documentației aferente achizițiilor publice;

d)participă la procedura de achiziții și întocmește procesele verbale aferente procedurii;

e)întocmește contractele de achiziții publice cu operatorii economici;

f)generează, sistematizează și examinează rapoarte;

g)întocmește și ține evidența actelor aferente procedurii de achiziție.

 

Cerințe specifice funției:

Studii: – superioare de licență sau echivalente în domeniul juridic.

Experiență: 2 ani experiență profesională în domeniul aferent funcției.

Cunoştinţe:
Cunoașterea legislaţiei, inclusiv în domeniul achizițiilor publice;

Cunoașterea excelentă ale limbii române (scriere, comunicare verbală). Cunoașterea limbii engleze și limbii ruse (constituie un avantaj);

Abilități personale de negociere, luarea deciziilor;

Abilități profesionale de planificare, raportare și gestionare eficientă a timpului de lucru;

Cunoștințe în utilizarea computerului: MC Office, Excel, PowerPoint, Internet.

 

Abilități: - organizare, lucru cu informația, analiză și sinteză, comunicare eficientă, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, soluționare de probleme de complexitate înaltă, aplanare a situațiilor de conflict.


Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție, desfășurarea activităților în mod etic, respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; perseverență; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă.

 

Tip de angajare: Perioadă nedeterminată

Condiții aferente funcției:

- deține cetățenia Republicii Moldova;

- posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;

- are capacitate deplină de exercițiu;

- are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;

- în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

- nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

 

Regim de muncă al instituției:

40 ore/saptămână.

Luni-vineri, orele 8.30-17.30, pauza de masă: 12.00-13.00.  

Documente ce urmează a fi prezentate

  • Curriculum Vitae, cu stipularea studiilor obținute, experiența de lucru, cunoașterea limbilor și altă informație relevantă pentru a fi considerată;
  • Copia buletinului de identitate;
  • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
  • O persoană de referință pentru recomandări, cu indicarea telefoanelor de contact, relațiilor profesionale și a adreselor de e-mail.
  • Documente ce atestă experiența profesională
    Copia carnetului de muncă (după caz), certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

 

Termen de aplicare:

10 mai 2024, ora 17:00.

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, et. 5, bir. 502

Date de contact: tel: 060067955

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Persoana de contact: Natalia Onici

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

  • E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • Poștă:

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău

  • Personal

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, et. 5, bir. 502.