1. Scopul: 

Acordarea suportului și facilitarea accesului IMM la instrumentele financiare și non-financiare destinate creării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

 

 2. Sarcini de bază:

- acordă suport consultativ cu privire la tipurile și posibilitățile de accesare a suportului adecvat disponibil pentru crearea și dezvoltarea afacerilor; 

- acordă suport consultativ beneficiarilor în procesul de implementare a proiectelor de creare și dezvoltare a afacerii;

- creează, actualizează şi menţine baza de date a solicitanţilor şi beneficiarilor de finanţare nerambursabilă acordată de ODIMM;

- analizează şi evaluează dosarele candidaților depuse pentru accesarea suportului financiar și non-financiar destinat creării și dezvoltării afacerilor în segmentul întreprinderilor mici și mijlocii;

- acordă suport tehnic la convocarea şi organizarea comitetelor de evaluare pentru acordare a suportului financiar și non-financiar; 

- asigură legătura şi comunicarea cu grupul ţintă al programelor; 

- participă la organizarea întrunirilor, forumurilor şi altor evenimente destinate IMM;

- interacţionează şi asigură conlucrarea cu mediul asociativ de afaceri, organe de stat şi private care oferă suport ÎMM.

 

3. Tip de angajare:

         Perioadă nedeterminată. 

 

4. Condițiile de participare la concurs:

- deține cetățenia Republicii Moldova;

- posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite pe teritoriul Republicii Moldova;

- are capacitate deplină de exercițiu;

- are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;

- în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

- nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

 

5. Cerințe specifice pentru participare la concurs:

Studii: 

- superioare de licență sau echivalente îndomeniul economiei, management, finanţe.

- cursuri de perfecţionare profesională în domeniu. 

Experienţă profesională: minimum 2  ani în domeniul aferent postului.

Cunoştinţe: 

- Cunoaşterea legislaţiei ce reglementează activitatea  de antreprenoriat;

- Cunoaşterea actelor legislative și normative ce reglementează activitatea ODIMM.

- Cunoaşterea programelor din gestiunea ODIMM; 

- Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, internet, intranet;

- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza/franceza/rusa) la nivel B2;

- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet. 

Abilități:

- abilități de lucru cu informația, planificare, organizare, coordonare și control;

- tendința spre dezvoltarea profesională continuă;

- capacitate de comunicare şi negociere;

- spirit de observație;

- capacitate de lucru în echipă;

- inteligență;

- flexibilitate în gândire;

- capacitate de planificare şi organizare a timpului de muncă şi respectare a termenilor.

Atitudini/comportamente:

- integritate, devotament și loialitate față de instituție;

- disciplină, punctualitate, conștiinciozitate și capacitate de a-și asuma răspunderi;

- discreție, perseverență, politețe;

- ținută și comportament echilibrat;

- spirit de inițiativă;

- orientare spre rezultat.

 

6. Condiţiile de muncă:  

Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi; 

Program de muncă: luni-vineri, orele 08.30-17.30, pauza de masă 12.00-13.00; 

Activitate preponderent de birou, după caz deplasări. 

Nivelul postulu: de execuție

 

7. Termen de aplicare:

Dosarele de participare la concurs pot fi depuse până pe data de 10.06.2022, ora 10:00

 

8. Documente ce urmează a fi prezentate:

- Copia buletinului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;

- Documente ce atestă experiența profesională;

- Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative;

- CV. 

 

9. Modalitatea de depunere a documentelor:

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Poștă: Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012;

Personal: Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, et. 3, Serviciul resurse umane, tel: 022 21 16 58. 

 

Bibliografia concursului:

- Legea Nr. 179 din 21-07-2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii;

- Legea Nr. 845 din 03-01-1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi;

- Hotărârea Guvernului Nr. 972 din 18-10-2010 cu privire la Programul de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2024;

- Legea Nr. 287 din 15-12-2017 contabilităţii și raportării financiare;

- Hotărârea Guvernului Nr. 538 din 17-05-2007 cu privire la crearea Organizaţiei pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.

!!! Vor fi selectate doar dosarele eligibile postului vacant.