Scopul:
Elaborarea şi implementarea strategiei de comunicare şi a politicilor de marketing. Realizarea politicii ODIMM în domeniul promovării sectorului ÎMM prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă.

Sarcini de bază:
•    elaborează și implementează politica de comunicare și de marketing agreată şi măsoară eficienţa acesteia;
•    asigurarea transparenţei în activitatea ODIMM prin mediatizarea evenimentelor;
•    identifică soluții optime de promovare pentru a asigura vizibilitatea instituției și a serviciilor acesteia;
•    implementează și monitorizează strategii pe termen scurt şi mediu de promovare a  site-ului ODIMM;
•    asigură creşterea vizibilităţii instituţiei pe piaţa națională și internațională, identifică şi propune noi metode, analizează și gestionează datele aferente domeniului de activitate;
•    efectuează studii referitor la vizibilitatea serviciilor/instrumentelor de suport ODIMM printre grupurile țintă;
•    contribuie la menţinerea site-ului organizației și a altor platforme de socializare utilizate, monitorizează presa și opinia publică vizavi de informațiile difuzate de instituție;
•    participă la organizarea evenimentelor de presă cu participarea reprezentanților instituției;
•    răspunde la solicitările parvenite din partea presei, inclusiv pregătește informații relevante pentru participarea conducerii la emisiuni Radio/TV/interviuri;
•    soluţionează situaţiile de conflict privind mediatizarea incorectă a unor aspecte ce ţin de activitatea instituției.

Tip de angajare:
Perioadă nedeterminată.
Condițiile de participare la concurs:
-    deține cetățenia Republicii Moldova;
-    posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite pe teritoriul Republicii Moldova; cunoașterea altor limbi de circulație internațională, inclusiv a limbii engleze constituie un avantaj;
-    are capacitate deplină de exercițiu;
-    are studiile superioare/licență finalizate în jurnalism, știinte ale comunicării, marketing;
-    în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
-    nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite.

Cerințe specifice pentru participare la concurs:
Studii: – superioare de licență sau echivalente în domeniul relaţii publice, jurnalism, marketing.
Experiență: vechime în muncă în domeniul aferent minim 3 ani.
Cunoştinţe profesionale:
-    cunoașterea actelor normative în domeniul activității de antreprenoriat, hotărîrile de Guvern şi regulamentele de funcţionare a Programelor din gestiune, regulamentul cu privire la crearea ODIMM;
-    cunoașterea cadrului normativ privind mijloacele de informare în masă; codurile profesionale şi etice în domeniul relaţiilor cu publicul;
-    regulile privind compoziţia (structura, conţinutul) şi stilul comunicatelor de presă, adresărilor, discursurilor în public, postărilor pe rețele de socializare;
-    metodele de culegere şi prelucrare a informaţiei cu utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne etc
-    cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, Canva, social media marketing, google analitics, internet, intranet.

Abilități:
-    abilități de lucru cu informația, planificare, organizare, coordonare și control;
-    capacitate de editare a unui text din punct de vedere gramatical, logic și jurnalistic;
-    abilitate de a compune texte de sinteză/analiză;
-    tendinţă spre autoperfecţionare continuă;
-    capacitate de comunicare şi negociere;
-    spirit de observație și inițiativă;
-    capacitate de lucru în echipă;
-    inteligență;
-    flexibilitate în gândire;
-    creativitate, dinamism;
-    capacitate de planificare şi organizare a timpului de muncă şi respectare a termenilor.

Atitudini/comportamente:
a)    integritate, devotament și loialitate față de instituție;
b)    de comunicare cu diferite persoane ca statut, vârstă, naţionalitate, cultură, religie, educaţie etc.;
c)    disciplină, punctualitate, conștiinciozitate, curaj și capacitate de a-și asuma răspunderi;
d)    discreție, perseverență, politețe;
e)    ținută și comportament echilibrat și agreabil;
f)    echilibru emoțional și stabilitate comportamentală;
g)    orientare spre rezultat.


Termen de aplicare:
Dosarele de participare la concurs pot fi depuse până pe data de 10.05.2022, ora 10:00


Documente ce urmează a fi prezentate:
-    Copia buletinului de identitate;
-    Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
-    Documente ce atestă experiența profesională;
-    Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

Modalitatea de depunere a documentelor:
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
Poștă: Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012

Bibliografia concursului:
-    Legea Nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii;
-    Legea Nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi;
-    Hotărârea Guvernului Nr. 538/2007 cu privire la crearea Organizaţiei pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;
-    Legea presei nr.243/1994;
-    Legea nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare;
-    Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie;
-    Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional.