Scopul general al postului:

Analiza dosarelor de finanțare și evaluarea riscurilor.

 

Sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului:

Sarcini de bază:

1. Evaluarea dosarelor de finanțare;

2. Analiza criteriilor eligibile programului selectat cu activitatea economică desfășurată;

3. Examinarea capacității de exercițiu a solicitanților;

4. Identificarea riscurilor care pot surveni la valorificarea finanțării acordate; 

5. Evaluarea riscurilor de nerealizare a cerințelor programului de finanțare sau a prevederilor contractului de finanțare;

6. Analiza economico financiară a solicitanților de finanțare rambursabilă.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

 

Condiții aferente funcției: 

a. deține cetățenia Republicii Moldova;

b. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;

c. are capacitate deplină de exercițiu;

d. are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;

e. în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

f. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

 

 Cerințe specifice funției:

Studii: – superioare de licență sau echivalente, în domeniul economiei, financiar.

Experiență: 2 ani experiență profesională în domeniul aferent funcției.

Cunoştinţe:

• Posedarea limbilor română şi rusă;

• Cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie un avantaj;

• Abilități personale de negociere, luarea deciziilor;

• Abilități profesionale de planificare, raportare și gestionare eficientă a timpului de lucru;

• Cunoștințe în utilizarea computerului: MC Office, Excel, PowerPoint, Internet, Asana. 

 

Abilități: -  organizare,  lucru cu informația, analiză și sinteză, comunicare eficientă, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, soluționare de probleme de complexitate înaltă, aplanare a situațiilor de conflict.

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție,  desfășurarea activităților în mod etic, respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; perseverență; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.).

 

 Documente ce urmează a fi prezentate

• CV

• Copia buletinului de identitate 

• Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare

• Documente ce atestă experiența profesională

• Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

 

Bibliografia

• Constituția Republicii Moldova;

• Legea Nr. 845 din 03-01-1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi;

• Hotărîrea Guvernului Nr. 487 din 13-07-2022 cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului;

• Politici și programe IMM;

• ACORDUL DE ASOCIERE Republica Moldova-UE;

• Principiile Uniunii Europene: instrumentele de asistență tehnică destinate Republicii Moldova. 

 

Termen de aplicare:

11 august 2022, ora 17:00.

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, et. 3

Date de contact: tel: 060067955, 022211658;

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Persoana de contact: Natalia Onici

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

• E-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

• Poștă: Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012

• Personal: Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012