Scopul general al postului:

Asigurarea organizării corecte a activităților de achiziție în conformitate cu prevederile actelor normative ce reglementează domeniul respectiv.

Sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului:

Sarcini de bază:

 1. a)participă la elaborarea planului anual al achizițiilor publice, înaintează propuneri, sistematizează date, generează informații, întreprinde masuri privind asigurarea transparenței decizionale;
 2. b)întocmește și monitorizează publicarea anunțurilor în termenii stabiliți de cadrul legal;
 3. c)asigură întocmirea și coordonarea documentației aferente achizițiilor publice;
 4. d)participă la procedura de achiziții și întocmește procesele verbale aferente procedurii;
 5. e)întocmește contractele de achiziții publice cu operatorii economici;
 6. f)generează, sistematizează și examinează rapoarte;
 7. g)întocmește și ține evidența actelor aferente procedurii de achiziție.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiții aferente funcției:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 5. în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 6. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

Cerințe specifice funției:

Studii: – superioare de licență sau echivalente, în domeniul economiei, financiar, contabilitate, juridic.

Experiență: 2 ani experiență profesională în domeniul aferent funcției.

Cunoştinţe:

 • Posedarea limbilor română şi rusă;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
 • Abilități personale de negociere, luarea deciziilor;
 • Abilități profesionale de planificare, raportare și gestionare eficientă a timpului de lucru;
 • Cunoștințe în utilizarea computerului: MC Office, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilități: -  organizare,  lucru cu informația, analiză și sinteză, comunicare eficientă, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, soluționare de probleme de complexitate înaltă, aplanare a situațiilor de conflict.

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție,  desfășurarea activităților în mod etic, respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; perseverență; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.).

Documente ce urmează a fi prezentate

 • CV
 • Copia buletinului de identitate
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

 

Bibliografia

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Legea Nr. 845 din 03-01-1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi;
 • Legea Nr. 131 din 03-07-2015 privind achiziţiile publice;
 • Hotărîrea Guvernului Nr. 487 din 13-07-2022 cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.

 

Termen de aplicare:

11 august 2022, ora 17:00.

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, et. 3

Date de contact: tel: 060067955, 022211658;

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Persoana de contact: Natalia Onici

Modalitatea de depunere a documentelor:

 • E-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Poștă:

Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012

 • Personal

Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012