Scopul:

Acordarea suportului și facilitarea accesului IMM la instrumentele financiare și non-financiare destinate creșterii capacităților de export ale întreprinderilor mici și mijlocii.

 

Sarcini de bază:

- acordă suport consultativ cu privire la tipurile și posibilitățile de accesare a suportului adecvat disponibil pentru dezvoltarea afacerilor orientate către export; 

- acordă suport consultativ beneficiarilor în procesul de implementare a proiectelor de creștere și internaționalizare a afacerii;

- participă la elaborarea și lansarea apelurilor de proiecte;

- creează, actualizează şi menţine baza de date a solicitanţilor şi beneficiarilor de finanţare nerambursabilă acordată de ODIMM;

- analizează şi evaluează dosarele candidaților depuse pentru accesarea suportului financiar și non-financiar destinat creșterii capacităților de export ale întreprinderilor mici și mijlocii;

- acordă suport tehnic la convocarea şi organizarea comisiilor de evaluare pentru acordare a suportului financiar și non-financiar; 

- asigură legătura şi comunicarea cu grupul ţintă al programelor; 

- participă la organizarea întrunirilor, forumurilor şi altor evenimente destinate IMM;

- interacţionează şi asigură conlucrarea cu mediul asociativ de afaceri, organe de stat şi private care oferă suport ÎMM.

 

Tip de angajare:

Perioadă nedeterminată.

 

Condițiile de participare la concurs:

- deține cetățenia Republicii Moldova;

- posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite pe teritoriul Republicii Moldova;

- are capacitate deplină de exercițiu;

- are studiile superioare/licență finalizate în economie, management, finanţe, relații economice internaționale.

- în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

- nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite;

 

Cerințe specifice pentru participare la concurs:

Studii: – superioare de licență sau echivalente, master în economie, management, finanţe, relații economice internaționale;

Experiență: vechime în muncă minim 3 ani; vechime de specialitate - minim 2 ani.

Cunoştinţe profesionale:

-  cunoașterea actelor normative în domeniul activității de antreprenoriat, hotărîrile de Guvern şi regulamentele de funcţionare a Programelor din gestiune, regulamentul cu privire la crearea ODIMM;

-  cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, internet, intranet;

-  analiză financiară.

 

Abilități:

- abilități de lucru cu informația, planificare, organizare, coordonare și control;

- tendința spre dezvoltarea profesională continuă;

- capacitate de comunicare şi negociere;

- spirit de observație;

- capacitate de lucru în echipă;

- inteligență;

- flexibilitate în gândire;

- capacitate de planificare şi organizare a timpului de muncă şi respectare a termenilor.

 

Atitudini/comportamente: 

- integritate, devotament și loialitate față de instituție;

- disciplină, punctualitate, conștiinciozitate și capacitate de a-și asuma răspunderi;

- discreție, perseverență, politețe;

- ținută și comportament echilibrat;

- spirit de inițiativă;

- orientare spre rezultat.

 

Termen de aplicare:

Dosarele de participare la concurs pot fi depuse până pe data de 02.05.2022, ora 10:00

 

Documente ce urmează a fi prezentate:

- Copia buletinului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;

- Documente ce atestă experiența profesională;

- Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

 

Modalitatea de depunere a documentelor:c

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Poștă: Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012

 

Bibliografia concursului:

- Legea Nr. 179 din 21-07-2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii;

- Legea Nr. 845 din 03-01-1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi;

- Hotărârea Guvernului Nr. 439 din 01-07-2020 cu privire la aprobarea Programului de susținere a afacerilor cu potential înalt de creștere și internaționalizare a acestora;

- Legea Nr. 287 din 15-12-2017 contabilităţii și raportării financiare;

- Hotărârea Guvernului Nr. 538 din 17-05-2007 cu privire la crearea Organizaţiei pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.