Scopul general al postului:

Coordonarea eficienta a resurselor umane în vederea atingerii obiectivelor privind exercitarea funcțiilor manageriale de previziune, organizare, antrenare, coordonare, control si evaluare.

 

Sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului:

Sarcini de bază:

a. Administrarea personalului;

b. Recrutarea și selecția personalului;

c. Instruirea și dezvoltarea personalului;

d. Sprijin general în domeniul resurselor umane;

e. Realizarea planului anual al Serviciului;

f. Desfășurarea eficientă a activității Serviciului.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

 

Condițiile de participare la concurs

a. deține cetățenia Republicii Moldova;

b. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c. are capacitate deplină de exercițiu;

d. are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;

e. în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

f. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

 

Cerințe specifice pentru participare la concurs

Studii: – superioare de licență sau echivalente, master în domeniul management/drept.

Experiență: cel puțin 5 ani experiență profesională în domeniul aferent funcției.

 Cunoştinţe profesionale:

• cunoştinţe specifice despre legislația muncii, salarizare, precum si politici si procese in domeniul resurselor umane;

• cunoştinţe din domeniul managementului resurselor umane, managementului organizational;

• cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, internet, intranet;

 

Abilități: -  organizare,  lucru cu informația, analiză și sinteză, comunicare eficientă, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, soluționare de probleme de complexitate înaltă, aplanare a situațiilor de conflict.

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție,  desfășurarea activităților în mod etic, respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; perseverență; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.).

 Comisia de concurs își rezervă dreptul de a respinge candidații care atestă deficiențe la capitolul competențe și reputație ireproșabilă.

 

Termen de aplicare

Dosarele de participare la concurs pot fi depuse până pe data de 15.04.2022, ora 10:00

 

Documente ce urmează a fi prezentate

• Copia buletinului de identitate 

• Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare

• Documente ce atestă experiența profesională

Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

 

Modalitatea de depunere a documentelor

• E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

• Poștă: Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii,    

            bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012 

• Personal

 

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova;

Legislaţia muncii şi alte acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii;

HOTĂRÎREA GUVERNULUI Nr. 538 din 17-05-2007 Cu privire la crearea Organizației

pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;

Alte acte normative aferente funcției.

 

 În dosarul de aplicare rugăm să menționați funcția pentru care participați în concurs.