Scopul general al postului:

Asigurarea organizării corecte a evidenței contabile în conformitate cu prevederile actelor normative ce reglementează domeniul respectiv.

 

Sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului:

Sarcini de bază:

1. Asigurarea ținerii evidenței contabile și introducerea datelor în sistemul de contabilitate 

2. Efectuarea decontărilor în procesul executării bugetelor în cadrul instituției

3. Întocmirea documentelor primare și asigurarea prezentării oportune, complete și corecte a acestora, inclusiv completarea registrelor contabile

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

 

Condițiile de participare la concurs

a. deține cetățenia Republicii Moldova;

b. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c. are capacitate deplină de exercițiu;

d. are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;

e. în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

f. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

 

Cerințe specifice pentru participare la concurs

Studii: – superioare de licență sau echivalente, în domeniul Economie.

Experiență: cel puțin 2 ani experiență profesională în domeniul aferent funcției.

 Cunoştinţe:

• Metode de planificare bugetară;

• Principiile contabilității și raportării bugetare;

• Capacitate de analiză eficienței și eficacității bugetului de cheltuieli și fonduri;

• Elaborarea și formarea proiectelor de prognoze; 

• Abilități personale de negociere, luarea deciziilor.

• Abilități de utilizare a computerului: MC Office, Internet.

Abilități: -  organizare,  lucru cu informația, analiză și sinteză, comunicare eficientă, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, soluționare de probleme de complexitate înaltă, aplanare a situațiilor de conflict.

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție,  desfășurarea activităților în mod etic, respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; perseverență; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.).

 Comisia de concurs își rezervă dreptul de a respinge candidații care atestă deficiențe la capitolul competențe și reputație ireproșabilă.

 

 

Termen de aplicare

Dosarele de participare la concurs pot fi depuse până pe data de 15.04.2022, ora 10:00

 

Documente ce urmează a fi prezentate

• Copia buletinului de identitate 

• Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare

• Documente ce atestă experiența profesională

Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

 

Modalitatea de depunere a documentelor

• E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

• Poștă: Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii,    

             bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012

• Personal

 

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova;

HOTĂRÎREA GUVERNULUI Nr. 538 din 17-05-2007 Cu privire la crearea Organizației pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;

Politici și programe IMM;

Legislația în domeniul finanțelor publice;

Alte acte normative aferente funcției.

 

În dosarul de aplicare rugăm să menționați funcția pentru care participați în concurs.