Scopul general al postului:
Asigurarea de consiliere pe probleme economice ce țin de desfășurarea activităților specifice organizației.  

Sarcinile de bază ale funcției publice vacante, conform fișei postului:
Sarcini de bază:

    1.    Planificare bugetară la nivel de:
        -    Organizație;
        -    Programe de stat;
        -    Proiecte internaționale.
    2.    Consiliere privind activitatea Fondului de garantare a creditelor.
    3.    Participare la elaborarea măsurilor de utilizare economică și eficientă a resurselor financiare ale instituției.


Tip de angajare

Perioadă determinată

Condițiile de participare la concurs

a.    deține cetățenia Republicii Moldova;
b.    posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c.    are capacitate deplină de exercițiu;
d.    are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
e.    în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
f.    nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;


Cerințe specifice pentru participare la concurs

Studii: – superioare de licență sau echivalente, în domeniul Economie.
Experiență: cel puțin 5 ani experiență profesională în domeniul aferent funcției.


 Cunoştinţe:
    •    Metode de planificare bugetară;
    •    Principiile contabilității și raportării bugetare;
    •    Capacitate de analiză eficienței și eficacității bugetului de cheltuieli și fonduri;
    •    Elaborarea și formarea proiectelor de prognoze;
    •    Abilități personale de negociere, luarea deciziilor.
    •    Abilități de utilizare a computerului: MC Office, Internet.
Abilități: -  organizare,  lucru cu informația, analiză și sinteză, comunicare eficientă, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, soluționare de probleme de complexitate înaltă, aplanare a situațiilor de conflict.


Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție,  desfășurarea activităților în mod etic, respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; perseverență; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.).


Comisia de concurs își rezervă dreptul de a respinge candidații care atestă deficiențe la capitolul competențe și reputație ireproșabilă.


Documente ce urmează a fi prezentate
•    Copia buletinului de identitate
•    Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
•    Documente ce atestă experiența profesională
Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.


Modalitatea de depunere a documentelor
•    E-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
•    Poștă: Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii,   
           bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012
•    Personal


Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova;

HOTĂRÎREA GUVERNULUI Nr. 538 din 17-05-2007 Cu privire la crearea Organizației pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;

Politici și programe IMM;

Legislația în domeniul finanțelor publice;

Alte acte normative aferente funcției.

Data limită de prezentare a dosarului: 1 martie 2022.