Scopul:

Acordarea consultanţei şi furnizarea asigurării obiective privind eficacitatea sistemului de control intern managerial, oferind recomandări pentru perfecţionarea acestuia şi contribuind la îmbunătăţirea activităţii IP ODA.

 Va constitui

Sarcini de bază:

 • Planificarea procesului de evaluare a sistemelor de management organizațional, management financiar și control intern;
 • Desfășurarea misiunilor de audit și raportarea în domeniu;
 • Monitorizarea implementării recomandărilor oferite pentru prevenirea încălcărilor și abaterilor de la normele/cerințele stabilite în domeniu;
 • Acordarea asistenței informaționale și consultative conducerii IP ODA.
 • Evaluarea sistemului de control intern managerial.

 

Tip de angajare:

Perioadă nedeterminată.

Condițiile de participare la concurs:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română și limba engleză. Cunoașterea limbii ruse reprezintă un avantaj;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are studiile superioare/licență finalizate.
 • în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite;

 

Cerințe specifice pentru participare la concurs:

Studii: – superioare de licență sau echivalente în domeniile științe economice și/sau finanțe.

Certificare profesională:

constituie un avantaj- deținerea certificatului de calificare a auditului în domeniul public, eliberat de către Ministerul Finanțelor, sau certificat de calificare cu recunoaștere internațională în domeniul auditului intern.

 

Experiență: vechime în muncă în domeniul controlului financiar public intern minim 3 ani.

Cunoştinţe profesionale:

În domeniul specific de activitate:

 • Cunoașterea Standardelor Naționale de Audit Intern;
 • Codul etic al auditorului intern;
 • Normele metodologice privind activitatea de audit intern în sectorul public;
 • Cunoașterea actelor normative în domeniul auditului intern și controlului intern în sectorul public, inclusiv cele aprobate de către Ministerul Finanțelor.

 

În domeniul lingvistic, inclusiv nivelul cunoașterii limbii scris/vorbit:

 • limba română – avansat;
 • limba rusă – intermediar;
 • limba engleză - intermediar / avansat (constituie un avantaj) .

În domeniul digital:

 • Utilizator avansat al Microsoft Office.

 

Abilități:

 • abilități în planificare, conducere și coordonare a activității subdiviziunii;
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • capacitate de a lucra în echipă;
 • capacitate de relaționare interumană;
 • capacitate de luarea de decizii și asumare a responsabilităților;
 • de rezistență la sarcini repetitive și adaptare la sarcini de lucru schimbătoare;
 • de planificare și organizare a timpului de muncă şi respectarea termenelor;
 • de urmărire și atingere a scopului;
 • echilibru emoțional;
 • excelente abilități de comunicare, de negociere și de convingere.

 

Atitudini/comportamente: 

 • integritate, obiectivitate, independență în practica profesională;
 • devotament și loialitate față de instituție;
 • disciplină, punctualitate, conștiinciozitate, curaj și capacitate de a-și asuma răspunderi;
 • discreție, perseverență, politețe;
 • ținută și comportament echilibrat;
 • spirit de inițiativă;
 • echilibru emoțional și stabilitate comportamentală;
 • orientare spre rezultat.

 

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • CV;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
 • Documente ce atestă experiența profesională;
 • Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

 

Termen de aplicare: 05 ianuarie 2024, ora 17:00.

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, et. 3

Date de contact: tel: 060067955

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Persoana de contact: Natalia Onici

Modalitatea de depunere a documentelor:

 • E-mail:

          Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 • Poștă:

Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012

 

 • Personal

Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului, MD-2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, et.3, bir. 322

 

Vor fi contactate prin email/telefon doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.