Image

Acest program este finanțat de Guvernul Republicii Moldova
și Uniunea Europeană, prin intermediul ODA.

Programul de retehnologizare și eficiență energetică a întreprinderilor mici și mijlocii

Stimați antreprenori,

vă informăm că urmare desfășurării apelului de finanțare în cadrul Programului de retehnologizare și eficiență energetică a IMM, desfășurat în perioada 25.08 - 01.10.2023, au fost depuse un număr de 202 proiecte investiționale.

ODA depune tot efortul pentru procesarea dosarelor și evaluarea în termeni optimi a proiectelor investiționale. În scopul optimizării procesului de evaluare dar și a celui de aprobare a finanțării de către Comitetul de Finanțare și Risc (CFR), procesarea dosarelor se desfășoară după principiul ”primul venit - primul servit” și va fi divizată în 2 runde, după cum urmează:

  • I rundă – rezultatele vor fi anunțate până la finele lunii noiembrie 2023
  • II rundă – rezultatele vor fi anunțate până la finele lunii ianuarie 2024

Vă mulțumim pentru interesul manifestat față de programele implementate de către ODA și suntem în continuare la dispoziția Dumneavoastră pentru a vă oferi suportul necesar. 

Prezentul Program este destinat întreprinderilor definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii, cu excepţia întreprinderilor de stat şi municipale

Image

Suplimentar, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

  • Desfășoară activitatea antreprenorială pe teritoriul Republicii Moldova;
  • Activează minim 24 de luni până la data aplicării la Program și au întocmit și prezentat la Biroul Național de Statistică situațiile financiare pentru ultimii doi ani de activitate;
  • Dețin raportul de audit energetic efectuat de către un auditor energetic calificat și înregistrat în Registrul electronic al auditorilor energetici (pentru întreprinderile ce își propun creșterea eficienței energetice).

Prin intermediul Programului se va oferi suport financiar nerambursabil (grant) în mărime de până la:

2.000.000 MDL

Pentru acțiuni de tehnologizare și retehnologizare, după formula de 1+1 (50% din valoarea proiectului investițional va fi acoperită de stat și 50% contribuție proprie a aplicantului).
50% / 50%

1.500.000 MDL

Pentru utilaj, echipament și instalații de valorificare a surselor de energie alternativă după formula de 1+1 (50% din valoarea proiectului investițional va fi acoperită de stat și 50% contribuție proprie a aplicantului).
50% / 50%

ETAPELE PROIECTULUI

Aplicarea la program

Aplicarea la suport financiar nerambursabil se realizează din numele persoanei juridice prin depunerea online a Formularului de aplicare și a setului de acte corespunzător. I.P. ODA asigură posibilitatea de descărcare online a modelelor de acte, declarații, cereri, note.

Examinarea conformității

Aplicantul este informat prin e-mail privind conformitatea dosarului. În cazul constatării dosarului incomplet, aplicantul urmează să prezinte actele necesare în termen.

Evaluarea pre-finanțare a dosarelor

La etapa de evaluare pre-finanțare se admit doar dosarele complete, și cuprinde:
1. Analiza de conformitate
2. Analiza economico-financiară
3. Analiza proiectului investițional
4. Analiza riscurilor

Aprobarea suportului

Aprobarea deciziei finale de finanțare / respingere a proiectului investițional se realizează de către Comitet de finanțare și risc și se fixează în procesul verbal al ședinței.

Perfectarea și încheierea Contractului de finanțare

Contractul de finanțare se semnează de către părți:
1. Fie cu semnătură olografă – în două exemplare, dintre care un exemplar se înmânează Beneficiarului, iar celălalt se păstrează la I.P. ODA;
2. Fie cu semnătură electronică calificată – în cazul în care părțile contractului de finanțare au convenit încheierea acestuia prin schimb de documente electronice.
În cazul în care în actele depuse la aplicarea la Program survin careva modificări, Beneficiarul este responsabil de prezentarea actelor respective până la data semnării contractelor de finanțare.

Executarea Contractului de finanțare și realizarea proiectului investițional

După semnarea contractului de finanțare, beneficiarul va efectua investiția din contribuția proprie (minim 50% din valoarea proiectului investițional) și va prezenta în termenul indicat în contract documente confirmative privind efectuarea investiției.

Implementarea proiectului investițional

Acordarea suportului financiar sub formă de grant către beneficiar va fi efectuat în conformitate cu prevederile Manualului Operațional al Programului și al Contractului de finanțare.

Termenul de implementare a proiectului investițional constituie maxim 6 luni.

Monitorizare, arhivare și evaluare post-finanțare

Acțiunile de monitorizare încep imediat după realizarea proiectului investițional de către beneficiar, respectiv încetarea procesului de finanțare și prezentarea setului de acte justificative privind investiția.

Perioada de monitorizare a beneficiarilor de suport financiar durează 36 luni de la data prezentării setului complet de acte privind utilizarea resurselor financiare.

Programul de retehnologizare și eficiență energetică a întreprinderilor mici și mijloci

Are drept scop sporirea gradului de performanță a întreprinderilor mici și mijlocii, înlocuirea echipamentelor/utilajelor tehnice ineficiente cu soluții tehnologice moderne și optimizarea costurilor de producere prin implementarea măsurilor de eficiență energetică.


Programul urmărește oferirea întreprinderilor unui avantaj competitiv pe piață, rezistență și acces la investiții care pot aduce efecte economice imediate prin intermediul:

  • tehnologizării;
  • retehnologizării;
  • optării pentru surse alternative de energie;
  • eficientizării energetice a activității antreprenoriale.

Descoperă alte programe

PARE

Programul de atragere a remitențelor în economie

Femei în Afaceri

FEMEILE, TOT MAI PREZENTE ÎN AFACERI - dovadă clară că acum au mai multe posibilități de afirmare, că acum ele pot fi ajutate să-și construiască o cariera antreprenorială de succes.

Start pentru tineri

Programul “START pentru TINERI – o afacere durabilă la tine acasă” are ca obiectiv promovarea antreprenoriatului în rândul generației tinere pentru sprijinirea integrării socio-economice.