Prevederile art.96 lit. b) liniuța a noua din Codul fiscal, stabilesc cota redusă a TVA, la produsele alimentare şi/sau băuturi, cu excepția producției alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoțite de servicii conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităților care se atribuie la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei, (CAEM). Conform prevederilor CAEM, aprobat prin Ordinul Biroului Național de Statistică nr.28 din 07.05.2019, activități de cazare şi de alimentație publică reflectate în diviziunea 56 secțiunii I includ activități de servire a mâncării şi băuturii, furnizarea de mese complete sau de băuturi destinate consumului imediat, fie în restaurante tradiționale sau în restaurante cu auto-servire, fie la standuri permanente sau temporare, cu sau fără scaune.

Tipologia unităţilor comerciale se stabileşte conform nomenclatorului prevăzut în anexa nr.5 la Legea cu privire la comerţul interior, nr. 231 din 23.09.2010.  

Potrivit art.14 alin.(1) din Lege, activitatea de comerţ este condiţionată de depunerea notificării în comerţ de către persoana înregistrată în condiţiile legii.

Activitatea de comerţ începe din data emiterii înştiinţării de recepţionare de către autoritatea administraţiei publice locale, prin intermediul resursei informaţionale în domeniul comerţului.

Datele generale obligatorii pentru notificare conform alin.(6) lit.b) al aceluiași articol menționat supra, sunt denumirea şi codul activităţii de comerţ conform anexei nr.1 la Lege (la nivel de patru cifre), cu menţiunea privind comercializarea producţiei alcoolice, a berii şi/sau a articolelor din tutun.

Totodată, Hotărârea Guvernului cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică nr.1209 din 08.11.2007, stabilește cerinţele și regulile de bază faţă de activitatea tuturor agenţilor economici care prestează servicii de alimentaţie publică pe teritoriul Republicii Moldova, precum și Nomenclatorul-tip al unităţilor de alimentaţie publică.

Astfel, pentru mărfurile/serviciile realizate în cadrul activităţilor care se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei (HORECA) se va aplica cota redusă a TVA de către furnizor, dacă acestea sunt însoțite de servicii conexe care să permită consumul imediat al acestora, cu condiția deținerii înştiinţării de recepţionare a notificării comercializării mărfurilor/serviciilor în cadrul activităţilor care se atribuie la secţiunea I a CAEM, unitatea comercială a căruia corespunde Nomenclatorului unităților de alimentație publică și a unităților de cazare, prevăzut în anexa nr.5 la Lege, precum și cerințelor aprobate prin Hotărârea Guvernului cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică nr.1209 din 08.11.2007.

Sursa: bizlaw.md