Conform Legii nr.175 publicată în Monitorul Oficial la data de 11.11.2021, s-au realizat modificări asupra Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și a Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

În Legea nr. 160/2011 prevederile articolului 6 privind eliberarea actului permisiv, au fost completate cu următoarele alineate:

„(23) În toate cazurile, actul permisiv și/sau duplicatul acestuia se eliberează în formă de document electronic trimis la adresa electronică indicată de solicitant sau eliberat prin intermediul serviciului guvernamental de notificări electronice. În situațiile în care eliberarea originalului actului permisiv pe suport de hârtie este cerută de solicitant sau impusă expres de legea care reglementează regimul juridic al actului permisiv respectiv ori de un tratat/ acord internațional, pe lângă emiterea actului pe suport de hârtie se va elibera și un exemplar în format electronic sau, după caz, o confirmare oficială în format electronic despre emiterea actului permisiv.

(24) Autoritatea emitentă nu poate solicita confirmarea recepționării sau comunicării actului permisiv prin semnătură olografă în borderoul sau registrul autorității, fie prin orice tip de document pe suport de hârtie, în cazul în care nu s-a cerut sau nu s-a impus de lege eliberarea actului permisiv pe suport de hârtie.

Iar în cadrul anexei nr. 1, la compartimentul „II. Actele permisive care se încadrează în categoria autorizațiilor”, poziția 73 se exclude.

În conformitate cu legea sus-menționată, pot fi menționate următoarele modificările aduse Legii nr.220/2007:

La înregistrarea de stat a persoanelor juridice s-a stabilit un nou conținut al următoarelor documente:

a) cererea de înregistrare, semnată de fondatorul desemnat prin hotărârea de constituire sau, după caz, semnată de o altă persoană împuternicită prin hotărârea de constituire. Modelul cererii de înregistrare, împreună cu instrucțiunile de completare a cererii, se aprobă de organul înregistrării de stat și se publică pe pagina web oficială a acestuia. În cazul în care persoana juridică intenționează să desfășoare activitate într-un domeniu reglementat, în cererea de înregistrare se declară pe proprie răspundere deținerea avizului/aprobării prealabile a autorității competente privind constituirea acesteia;

b) hotărârea de constituire și actele de constituire ale persoanei juridice, în funcție de forma juridică de organizare, aprobate de către toți asociații fondatori;

În contextul aceluiași articol 7, conținutul se completează cu alineatul (11) și alineatul (5):

„(11) Dacă pentru înregistrarea persoanei juridice legea prevede deținerea unui aviz sau a unei aprobări prealabile din partea autorității publice competente, organul înregistrării de stat verifică deținerea avizului sau a aprobării prin schimbul de date în regim automatizat cu autoritatea emitentă respectivă.”

„(5) Procesarea de organul înregistrării de stat a cererii de înregistrare are loc după achitarea de către solicitant a taxei de înregistrare. Organul înregistrării de stat consideră achitată taxa de înregistrare din momentul efectuării plății acesteia, fapt comunicat de Serviciul guvernamental de plăți electronice printr-o notificare privind efectuarea completă a plății.”

Se compleateză cu un enunț și alineatul (7) la articolul 9: „În cazul în care documentele pentru înregistrarea de stat se depun de către solicitant în condițiile art. 8 alin. (1) lit. a) sau c), solicitantul este obligat să verifice disponibilitatea denumirii până la depunerea efectivă a documentelor.”

Noul alineat (24) al articolului 34 are următorul conținut: „Exemplarele deciziilor adoptate de organul înregistrării de stat, precum și informația din Registrul de stat se eliberează în toate cazurile în format electronic, cu respectarea, după caz, a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic, cu excepția cazurilor în care eliberarea originalului actului pe suport de hârtie este cerută de solicitant sau impusă de prevederile actelor normative.”

Paralel se abrogă și o serie de aliniate la articolele legii dar și conținutul anexei la lege va avea un nou cuprins.

Modificările sus menționate vor intra în vigoare la data de 10 ianuarie 2022.

Sursa: contabilsef.md