ANUNȚ

privind lansarea procesului de selectare a unui membru în domeniul dreptului economic și/sau financiar al Comitetului de finanțare și risc al Instituției Publice Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului

 

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (în continuare - ODA) anunță lansarea procesului de selectare a unui membru în domeniul dreptului economic și/sau financiar al Comitetului de finanțare și risc al ODA, pentru perioada până la 10.11.2026.

Având în vedere că mandatul membrului în domeniul dreptului economic și/sau financiar al Comitetului de finanțare și risc a devenit vacant în urma încetării înainte de termen a calității de membru, desemnarea unui nou membru are loc pe perioada pentru care a fost constituit Comitetul de finanțare și risc, adică până la data de 10.11.2026 (pct. 51 din Statutul ODA, aprobat prin Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 487/2022).

Comitetul de finanțare și risc al ODA activează în temeiul secțiunii 3, capitolul III din Statutul ODA.

Cerințe față de candidați:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova sau este persoană care deține cetățenia altui stat ori apatrid cu domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Are studii superioare juridice (cel puțin de licenţă);
 • Cunoaşte limba română (scris şi vorbit);
 • Dispune de capacitate deplină de exerciţiu;
 • Lipsa antecedentelor penale, nu se află sub urmărire penală, nu are calitatea de inculpat și nu există probe care ar demonstra că în ultimii cinci ani persoana a purtat răspundere pentru infracțiuni economice, evaziune fiscală și escrocherii;
 • Lipsa interdicției de a ocupa anumite funcții de administrare și/sau legate de activitate economico-financiară;
 • Dispune în ultimii zece ani, de cel puțin trei ani de experiență în domeniul dreptului economic și/sau dreptului financiar;
 • Nu este persoană expusă politic;
 • Este/nu este independent în raport cu ODA, conducerea și/sau fondatorii acesteia. Cu titlu de excepție, Consiliul ODA poate decide admiterea la selecție și a persoanelor care nu corespund cerinței de independență, însă, nu poate desemna drept membru al Comitetului, decât o singură persoană care nu corespunde cerinței date.

Notă: se va considera independentă, persoana care nu are/nu a avut nicio relație actuală sau anterioară recentă ori legături de orice natură cu ODA sau conducerea acesteia (Consiliul și Directorul), care ar putea să influențeze obiectivul și judecata echilibrată a membrului și să reducă capacitatea acestuia de a lua decizii în mod independent și dacă corespunde următoarelor cerințe:

 • nu este membru al organului de conducere al ODA, al finanțatorilor și nu a îndeplinit o astfel de funcție în ultimii cinci ani;
 • nu este angajat al fondatorului, al ODA, al finanțatorilor și nu ar fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii cinci ani;
 • nu are și nu a avut în ultimul an relații economice cu ODA, fie personal, fie ca acționar, asociat, membru al organelor de conducere, salariat al unei persoane juridice care are sau a avut în ultimul an astfel de relații economice cu ODA, dacă prin caracterul lor substanțial (mai mult de 1 % din valoarea capitalului propriu) tranzacțiile economice sunt de natură de a-i afecta obiectivitatea;
 • nu este și nu a fost în ultimii doi ani auditor al ODA sau acționar/asociat, angajat al entității de audit care realizează sau a realizat auditul situațiilor financiare ale ODA;
 • nu a fost membru al Comitetului mai mult de două mandate;
 • nu este persoană afiliată membrilor organelor de conducere ale ODA. Relația de afiliere se determină în conformitate cu articolul 203 alineatul (2) din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002.

Se va considera expusă politic persoana fizică care exercită sau care au exercitat pe parcursul ultimului an funcții publice importante la nivel național (persoane fizice care dețin sau care au deținut funcțiile de șef de stat, de guverne și de cabinete de miniștri, membri ai guvernelor, viceminiștri, șefi ai cancelariilor de stat, deputați, persoane de conducere ale partidelor politice, judecători ai curților supreme de justiție, de asemenea membri ai curților de conturi și ai consiliului băncilor naționale, ofițeri cu grade militare superioare şi supreme, membri ai organelor de conducere și de administrare ale întreprinderilor cu capital de stat, membri ai familiilor regale, ambasadori și personal de rang superior din cadrul misiunilor diplomatice, directori, vicedirectori și membri ai consiliilor de administrare ale organizațiilor internaționale) și/sau internațional (persoane fizice care au deținut sau care dețin funcții de demnitate publică proeminente în conformitate cu legislația, de asemenea membri ai organelor de conducere și de administrare ale întreprinderilor de stat, ale întreprinderilor municipale, precum și ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat, persoane de conducere ale partidelor politice și ofițeri cu grade militare superioare şi supreme), precum și membri ai organelor de conducere ale partidelor politice.

 

La înscrierea pentru procedura de selecție, candidații vor depune cererea de participare și un dosar, care va include următoarele acte:

Notă: Pentru elaborarea viziunii proprii, candidații sunt în drept să solicite de la ODA prezentarea informației cu privire la bugetul anual total al fondului de susținere a activităților de antreprenoriat, pentru ultimii trei ani. Informația urmează a fi prezentată în decursul a trei zile lucrătoare de la solicitare.

La solicitare, candidatul va prezenta cazierul judiciar ce atestă lipsa antecedentelor penale, precum și originalele actelor.

 

Dosarele vor fi depuse personal, la sediul ODA (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134, etaj 3, oficiul 322) sau prin intermediul poștei electronice, cu semnătura electronică, la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până la data de 26 decembrie 2023, ora 17:00.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea selecției este  Natalia Onici, tel: 060067955.