Programul de creștere a competitivității la export și internaționalizarea IMM

Image

Programul este destinat întreprinderilor micro, mici și mijlocii care intenţionează să investească în sporirea competitivității și a productivității afacerii pentru ieșirea la export sau extinderea pe piețele externe, precum și internaționalizarea acesteia.

Image

Programul țintește trei domenii de intervenție: 

1) investiții în creșterea afacerilor, a competitivității și a productivității acestora: creșterea potențialului inovator prin adoptarea noilor tehnologii, a sistemelor de management performanțe și flexibile, precum și creșterea eficienței și calității produselor/serviciilor; 

2) substituirea importurilor și orientarea spre export: depășirea barierelor tehnice apărute în calea comerțului; diversificarea produselor/serviciilor cu valoare adăugată sporită și adaptarea acestora la standarde internaționale; oferirea de consultanță, suport informațional și financiar, acordat în vederea identificării noilor piețe externe sau potențiali parteneri de dezvoltare a afacerilor; 

3) crearea și consolidarea legăturilor cu partenerii locali și străini: creșterea capacităților furnizorilor locali în vederea încurajării parteneriatelor dintre IMM locale și corporațiile transnaționale; integrarea IMM moldovenești în lanțurile valorice internaționale (internaționalizarea) și orientarea spre clusterizare. 

Prin intermediul ODA se oferă o abordare integrată de susținere a IMM pentru introducerea practicilor internaționale în vederea creșterii competitivități și internaționalizării IMM care include:

Image

Grantul de cofinanțare a afacerilor în cadrul Proiectului de competitivitate a ÎMM finanțat de Banca Mondială conform acord de finanțare
(7174-MD) între Republica Moldova și AID

600 000 MDL

Suportul financiar nerambursabil poate fi accesată
în baza raportului de 50% investiții proprii
și 50% finanțare nerambursabilă, pentru servicii
de dezvoltare a afacerii achiziționarea de utilaj, echipament, instalații.

Notă: pentru echipamente maxim 45%
din valoarea finanțării nerambursabile,
dar nu mai mult de 270 000 lei

Activ

Image

Etapele proiectului

Aplicarea la program

Aplicarea la suport financiar nerambursabil se realizează din numele persoanei juridice prin depunerea online a Formularului de aplicare și a setului de acte corespunzător

Examinarea conformității

La această etapă se evaluează criteriile de eligibilitate și cerințele de conformitate. Aplicantul este informat prin e-mail privind conformitatea dosarului. În cazul constatării dosarului incomplet, aplicantul este informat și respectiv urmează să prezinte actele necesare în termenul solicitat

Evaluarea pre-finanțare a dosarelor

La etapa de evaluare pre-finanțare se admit doar dosarele complete, și cuprinde:
1. Analiza de conformitate
2. Analiza economico-financiară
3. Analiza proiectului investițional
4. Analiza riscurilor

Aprobarea suportului

Aprobarea deciziei finale de finanțare / respingere a proiectului investițional se realizează de către Comitetul de finanțare și risc și se fixează în procesul verbal al ședinței. Solicitantul va fi informat prin telefon și e-mail, privind decizia adoptată, precum și despre perioada când va fi semnat contractul de finanțare

Perfectarea și încheierea Contractului de finanțare

Contractul de finanțare se semnează de către părți:
1. Fie cu semnătură olografă – în două exemplare, dintre care un exemplar se înmânează Beneficiarului, iar celălalt se păstrează la I.P. ODA;
2. Fie cu semnătură electronică avansată calificată – în cazul în care părțile contractului de finanțare au convenit încheierea acestuia prin schimb de documente electronice.
În cazul în care în actele depuse la aplicarea la Program survin careva modificări, Beneficiarul este responsabil de prezentarea actelor respective până la data semnării contractelor de finanțare

Executarea Contractului de finanțare și realizarea proiectului investițional

Suportul financiar nerambursabil va fi alocat de ODA conform principiului de rambursare post investiție efectuată în baza setului complet de acte confirmative privind efectuarea investițiilor, și respectării de către beneficiar a prevederilor contractului de finanțare.

Monitorizare, arhivare și evaluare post-finanțare

Perioada de monitorizare a beneficiarilor de suport financiar durează 36 luni de la data prezentării setului complet de acte privind utilizarea resurselor financiare.

Pilonii de Dezvoltare a unei Afaceri

Strategia de dezvoltare
Planul de acțiuni pe termen mediu și lung, conceput pentru a realiza o creștere durabilă și profitabilă a companiei, precum și internaționalizarea acesteia.

Managementul Resurselor Umane
Alinierea structurii organizaționale, a conducerii, a capacității de gestionare și a abilităților companiei la obiectivele de creștere.

Vânzări și Marketing
Vânzările se referă la generarea și gestionarea clienților și transformarea acestor oportunități într-un contract / vânzare. Marketingul înseamnă a înțelege și a răspunde necesităților clienților până la profit.

Inovații
Dezvoltarea de noi produse, servicii sau procese pentru a îmbunătăți randamentul companiei.

Operațiuni
Proiectarea, livrarea și îmbunătățirea sistemelor care creează și livrează produsele și serviciile unei companii pe baza solicitărilor clienților.

Finanțe
Managementul resurselor financiare al unei companii pentru a-și atinge obiectivele planificate.

Programului de creştere a competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii şi internaţionalizare a acestora este dedicat IMM care planifică să iasă la export, să se extindă pe piețe externe de desfacere și/sau să substituie importurile de produse/servicii în Republica Moldova.

Descoperă alte programe

Programul de Ecologizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Programul de transformare digitală a IMM

Pogramul de retehnologizare și eficiență energetică a întreprinderilor mici și mijlocii