1. Cine poate beneficia de sprijin financiar nerambursabil?

 Beneficiari sunt întreprinderile indiferent de tipul de proprietate și forma organizatorico-juridică, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
•    au un număr mediu anual de salariaţi (numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune) de pînă la 250;
•    realizează o cifră anuală de afaceri (venituri din vînzări) de pînă la 50 de milioane de lei sau deţin active totale (active imobilizate și active circulante) de pînă la 50 de milioane de lei, conform ultimei situaţii financiare aprobate.

2. Ce ÎMM nu pot beneficiază  de  instrumentele de susţinere?

 •    întreprinderile care deţin o poziţie dominantă pe piaţă, fapt constatat de autoritatea competentă;
•    întreprinderile în al căror capital social cota membrului fondator care nu este întreprindere micro, mică şi mijlocie depăşeşte 25%, cu excepţia organizaţiilor necomerciale;
•    întreprinderile importatoare de mărfuri supuse accizului;
•    companiile fiduciare şi companiile de asigurare;
•    organismele de plasament colectiv în valori mobiliare;
•    instituţiile financiare;
•    organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut;
•    întreprinderile de schimb valutar şi lombardurile;
•    întreprinderile din domeniul jocurilor de noroc;
•    fondurile nestatale de pensii;
•    întreprinderile la care controlul de stat a evidenţiat repetat aceleaşi încălcări ale legislaţiei.

3. Care sunt domeniile de activitate neeligibile în cadrul Programului de Transformare Digitală a ÎMM?

 •    întreprinderile prevăzute la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 179/2016 cu (se regăsesc la întrebarea anterioară;
•    comercializarea armamentului;
•    prestarea serviciilor de consultanță financiară și juridică;
•    comerțul, cu excepția produselor și serviciilor obținute din propria activitate economică;
•    activitățile de producere sau comercializare a tutunului și a alcoolului.

4. Este eligibil suportul finanaciar pentru procurarea tehnicii de calcul (calculatoare, printere)?

 NU! Una din condițiile obligatorii sunt ca ÎMM să deține echipament IT și conexiune la internet, ce le-ar permite să valorifice sprijinul oferit.

5. Pot procura din suportul financiar licențe?

 •    DA pentru procurarea licențelor specifice genului de activitate!
•    NU pentru procurarea licențelor operaționale (1C, windows licențiat, microsoft office etc.).

6. Care sunt cheltuielile neeligibile conform Programului de Transformare Digitală a ÎMM?

•    echipamente și softuri necesare pentru asigurarea bunei funcționalități a activității de bază a companiei (tehnică de calcul, imprimante, telefoane mobile, tablete, 1C-contabilitate și altele);
•    salarii;
•    impozite și taxe (inclusiv TVA);
•    costuri suportate înainte de depunerea formularului la componenta II – suport financiar nerambursabil al Programului;
•    plăți efectuate în numerar;
•    achiziționarea bunurilor de mâna a doua;
•    costuri de bunuri și servicii acoperite de alte instrumente/proiecte/programe de asistență;
•    pierderi la schimb valutar;
•    servicii de transport;
•    finanțarea costurilor de leasing, credit, inclusiv dobânzile și comisioanele aferente;
•    costuri de arendă sau locațiune a spațiilor/oficiilor/terenurilor necesare activității;
•    consumabile și cheltuieli administrative.

7.Dacă am beneficiat de ajutor de stat din alte Proiecte/Programe, pot aplica la Programului de Transformare Digitală a ÎMM?

 PUTEȚI aplica dacă respectați următoarele condiții:
•    Ați beneficiat de ajutor de stat (AIPA, ODIMM/ODA sau alte instituții ce oferă ajutor de stat) cu un echivalent valoric sub pragul de 2.000.000 lei, acordat într-o perioadă maximă de 3 ani, indiferent de forma acestuia şi de obiectivul urmărit.
•    Suportul financiar nu poate fi acordat pentru același bun/serviciu, procurat sau dezvoltat din alte proiecte sau programe de finanțare de stat.

8.Pentru ce pot fi utilizate resursele financiare acordate sub formă de grant?

 •    achiziționarea de hardware TIC și alte dispozitive și echipamente aferente, inclusiv cheltuieli  de instalare, configurare, punere în funcțiune, justificate din punctul de vedere al implementării proiectului;
•    procurarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;
•    procurarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea sistemelor de automatizare complexe de tip ERP/CRM;
•    achiziționarea de echipament tehnologic, sisteme, mașini, utilaj și instrumente de lucru noi, necesare pentru digitalizarea, inovarea și modernizarea procesului operațional;
•    achiziționarea serviciilor de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital;
•    procurarea serviciilor/soluțiilor din domeniul tehnologiei informației pentru comerțul electronic, dar nu va depăși 10% din valoarea maximă a grantului pentru fiecare dintre următoarele activități:
a) consultanță în determinarea și parcurgerea pașilor specifici necesari pentru digitalizare și tranziția companiei la comerțul online, definirea instrumentelor de marketing;
b) servicii de elaborare a unui site nou sau actualizarea celui existent, inclusiv cu integrarea sistemelor de plăți online, procurarea unui domen și hosting;
c) elaborarea materialelor de vizibilitate și plasarea bannerelor și reclamelor online, cu prezentarea produselor și/sau a afacerii;
d) setarea campaniilor pe social media și google pentru nișa potrivită;
e) selectarea, integrarea și ajustarea profilului companiei la platformele de tip MarketPlace, care au integrate sistemele de plăți online și elemente logistice (legate de livrare etc.);
•    achiziționarea serviciilor de tip Cloud și SaaS;
•    achiziționarea serviciilor pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele;
•    achiziționarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea documentațiilor tehnice necesare implementării proiectului, dar nu va depăși 10% din valoarea grantului solicitat;
•    instruirea personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța drept contribuție proprie;
•    acoperirea parțială a costurilor/cheltuielilor suportate pe platformele electronice de tip MarketPlace în procesul de livrare a bunurilor/serviciilor, dar nu va depăși 20% din valoarea maximă a grantului pentru o perioadă care nu va depăși 36 de luni de la data aprobării;
•     achiziționarea de echipamente și soluții software care permit minimizarea/excluderea din circulație a monedei fizice;
•    achiziționarea de echipamente și soluții necesare pentru organizarea procesului de livrare în industria ospitalității HoReCa.

9. Ce documente urmează a fi atașate la momentul depunerii online a Formularului de participare pentru a întruni criteriile de conformitate prevăzute?

 •    Extras din Registrul Gospodăriilor Țărănești (cu actualitate de cel mult 3 luni în momentul depunerii);
•    Situațiile financiare anuale pentru ultima perioadă fiscală (după caz: prescurtate, simplificate sau complete conform Standardului Național de Contabilitate prezentate la BNS, SFS sau APL);
•    Acte/certificate corespunzătoare ale persoanelor ce activează în cadrul întreprinderii ori au fost contractate de întreprindere sau întreprinderea beneficiază de suportul unor experți externi, prin care se confirmă competențe în vederea implementării proiectului investițional (Diplome de studii; Certificate de instruire pe domeniile solicitate în cadrul programului, ordin de angajare sau contract de prestări servicii, declarație privind suportul unor experți externi);
•    Prezentarea ofertelor care să conțină specificații tehnice a bunurilor/serviciilor solicitate;
•    Date financiare la Formularul de participare;
•    Licențe și autorizații existente la întreprindere (după caz)

10.Care este valoarea proiectului investițional și cum se finanțează acesta conform Programului de Transformare Digitală a ÎMM

 Valoarea proiectului investițional este compus din contribuția proprie și suport financiar nerambursabil (ambele componente fără TVA).
Contribuția proprie reprezintă aportul solicitantului de minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile conform Programului.
Suportul financiar nerambursabil reprezintă maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile conform Programului.

11. Există un termen limită pentru aplicare la finanțare?

 Nu există o data limită de aplicare la Program, apelul este continuu în limita bugetului existent, examinarea proiectelor investiționale se va efectua în baza principiului „Primul venit/ primul servit”

12. Care este termenul de implementare a proiectului investițional?

 Termenul de implementare a proiectului investițional constituie maxim 12 luni pentru dosarele care implementează/dezvoltă soluții digitale și maxim 6 luni pentru dosarele care urmează să procure bunuri.

13.Ce se întimplă în cazul în care bunurile/serviciile, finanțate în cadrul Programului nu sunt folosite conform scopului destinate?

 În cazul în care bunurile/serviciile, finanțate în cadrul Programului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum și în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate sau înstrăinate sub orice formă, pe perioada de valabilitate a Contractului semnat de către părți, acesta este rezolvit unilateral de către ODA, în calitate de autoritate implementatoare a Programului cu recuperarea suportului financiar nerambursabil acordat.

14. Care este perioada de monitorizara a beneficiarului?

Perioada de monitorizare a beneficiarilor de suport financiar durează 36 luni de la data prezentării setului complet de acte privind utilizarea resurselor financiare. Monitorizarea se realizează în două etape:
•    monitorizare post-finanțare (în primele 6 luni ale perioadei de monitorizare)
•    monitorizare finală (în ultimele 6 luni ale perioadei de monitorizare).
Monitorizarea se încheie cu întocmirea și semnarea Actului de monitorizare finală, care confirmă executarea prevederilor contractului de finanțare.