Circular economy (CE) is currently a popular concept for future sustainable development promoted by the European Union and several countries. Also, many business enterprises around the world have introduced CE in their manufacturing sectors to save energy and raw feeding materials. In Moldova for the moment the concept of circular economy is a collection of vague ideas from several technological fields and semi-scientific concepts.

The Circular Economy concept represents the most recent attempt to conceptualize the integration of economic activity and environmental wellbeing in a sustainable way.

In the last decades there was a pressing need worldwide for a transition to an environmentally friendly industrial and economic development and sustainable sociotechnical systems. Today, evidence has accumulated from research that the global environmental conditions and the unsustainable use of natural resources has put high pressure on Earth’s life-support systems. Biodiversity loss, waste of freshwater resources, soil desertification from excessive land use for food production, increasing air pollution in urban areas, plastic pollution in the oceans, and dramatic climate changes are some of the most serious environmental problems encountered and investigated to great length in the last decades.

Taking as an example the cyclical nature pattern, Circular Economy can be a system of resources utilization where reduction, reuse and recycle of elements prevails, cutting down waste to a minimum and with the use of biodegradable products recycle the rejected products back to the environment.

The transition to green economy and integration of environmental considerations/aspects into the economic policies cycle represents a current priority for Government of Republic of Moldova, given the commitments undertaken by Moldova under the Association Agreement with the European Union, Agenda 2030 for Sustainable Development, which are reflected at  national level within the "European Moldova 2030" Strategy.

 

Following the imperative of European integration, expressed directly through the implementation of the Association Agreement between the Republic of Moldova, on the one hand, and the European Union and the European Atomic Energy Community and their member states, on the other hand, the "European Moldova 2030" Strategy adopts the concept used by the European Union countries to measure the quality of life of people in ten dimensions, increasing the quality of life being the strategic goal of the document. At the same time, the "European Moldova 2030" Strategy is the contribution of the Republic of Moldova to the achievement of the Sustainable Development Agenda 2030, adopted by the member countries of the United Nations in September 2015. Thus, the "European Moldova 2030" Strategy transposes the targets, especially those considered accelerators of development, and the indicators of the 2030 Agenda adapted to the national context of the Republic of Moldova.

The priority directions and interventions included in the NDS will contribute to the achievement of the objectives set and the priorities relevant to the commitments of the Republic of Moldova-European Union Association Agreement and other agreements concluded with the EU, including measures aimed at preparing the country for accession to the European Union.

 

Background

The “European Union for Environment” (EU4Environment – Green Economy) Action helps the Eastern Partnership countries preserve their natural capital and increase people's environmental well-being, by supporting environment-related action, demonstrating and unlocking opportunities for greener growth, and setting mechanisms to better manage environmental risks and impacts.

It is funded by the European Union and implemented by five Partner organizations - OECD, UNECE, UNEP, UNIDO, and the World Bank – over the 2019-2024 period, with a budget of EUR 20 million. For more information about the Action, please visit: www.eu4environment.org

For more information about RECP in the Republic of Moldova, please visit: https://odimm.md/en/home-recp

 

 

Contact 

Ms. Tatiana Chernyavskaya

EU4Environment Project Manager

Department of Technical Cooperation and Sustainable Industrial Development United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

*****

Economia circulară (CE) este în prezent un concept popular pentru dezvoltarea durabilă viitoare promovat de Uniunea Europeană și mai multe țări. De asemenea, multe întreprinderi din întreaga lume au introdus CE în sectoarele lor de producție pentru a economisi energie și materii prime. În Moldova pentru moment conceptul de economie circulară este o colecție de idei vagi din mai multe domenii tehnologice și concepte semi-științifice.

Conceptul de Economie Circulară reprezintă cea mai recentă încercare de a conceptualiza integrarea activității economice și a bunăstării mediului într-un mod durabil.

În ultimele decenii a existat o nevoie accentuată la nivel mondial pentru o tranziție către o dezvoltare industrială și economică ecologică și sisteme socio-tehnice durabile. Astăzi, s-au acumulat dovezi din cercetare că condițiile de mediu globale și utilizarea ne sustenabilă a resurselor naturale au pus o presiune mare asupra sistemelor de susținere a vieții Pământului. Pierderea biodiversității, risipa resurselor de apă dulce, deșertificarea solului din cauza utilizării excesive a terenurilor pentru producția de alimente, poluarea aerului în creștere în zonele urbane, poluarea cu plastic în oceane și schimbările climatice dramatice sunt unele dintre cele mai grave probleme de mediu întâlnite și investigate îndelung în ultimele decenii.

Luând ca exemplu tiparul de natură ciclică, Economia Circulară poate fi un sistem de utilizare a resurselor în care predomină reducerea, reutilizarea și reciclarea elementelor, reducând deșeurile la minimum și utilizarea produselor biodegradabile reciclând produsele întoarse înapoi în mediu.

 

Tranziția la economia verde și integrarea considerațiilor/aspectelor de mediu în ciclul politicilor economice reprezintă o prioritate actuală pentru Guvernul Republicii Moldova, având în vedere angajamentele asumate de Republica Moldova în temeiul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, care sunt reflectate la nivel național în cadrul Strategiei „Moldova Europeană 2030”.

 

Ca urmare a imperativului integrării europene, exprimat direct prin implementarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, Strategia „Moldova Europeană 2030” adoptă conceptul folosit de țările Uniunii Europene pentru măsurarea calității vieții oamenilor în zece dimensiuni, creșterea calității vieții fiind scopul strategic al documentului. Totodată, Strategia „Moldova Europeană 2030” reprezintă contribuția Republicii Moldova la realizarea Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030, adoptată de țările membre ale Națiunilor Unite în septembrie 2015. Astfel, Strategia „Moldova Europeană 2030” transpune țintele, în special cele considerate acceleratoare ale dezvoltării, și indicatorii Agendei 2030 adaptați contextului național al Republicii Moldova.

 

Direcțiile și intervențiile prioritare cuprinse în SND vor contribui la realizarea obiectivelor stabilite și a priorităților relevante pentru angajamentele Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană și alte acorduri încheiate cu UE, inclusiv măsuri care vizează pregătirea țării pentru aderarea la Uniunea Europeană.

 

Context

Acțiunea „Uniunea Europeană pentru Mediu” (EU4Environment – Economie Verde) oferă suport țărilor Parteneriatului Estic să își protejeze mai bine capitalul lor natural și să sporească bunăstarea ecologică a oamenilor, prin sprijinirea acțiunilor legate de mediu, prin demonstrarea și deblocarea oportunităților pentru o creștere mai ecologică și prin stabilirea de mecanisme pentru a gestiona mai bine riscurile și impactul asupra mediului.

Este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de cinci organizații partenere – OCDE, UNECE, UNEP, UNIDO și Banca Mondială – în perioada 2019-2024, cu un buget de 20 de milioane EUR. Pentru mai multe informații despre acțiune, vă rugăm să vizitați: www.eu4environment.org

Pentru mai multe informații despre RECP în Republica Moldova, vă rugăm să vizitați: https://odimm.md/en/home-recp

 

 

Contact

doamna Tatiana Chernyavskaya

Manager de proiect UE4Mediu

Departamentul de Cooperare Tehnică și Dezvoltare Industrială Durabilă Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO)

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.