1 februarie 2024, Chișinău, Republica Moldova
Conferința națională Uniunea Europeană pentru Mediu (EU4Environment), finanțată de Uniunea Europeană, a avut loc la Digital Park Chișinău, în cadrul expoziției "Fabricat în Moldova 2024". 70 de persoane au participat atât online cât și fizic la evenimentul ce a marcat finalizarea activităților legate de implementarea metodologiei pentru Eficientizarea Resurselor și Producerea mai Pură (RECP) în rândul Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM-uri). În plus, evenimentul a servit drept platformă pentru discuții orientate spre viitor despre strategiile de îmbunătățire a impactului asupra mediului și serviciile de sprijin pentru întreprinderile moldovenești.

Schimbările climatice, poluarea mediului și lipsa resurselor sunt probleme care nu mai pot fi negate, întrucât ne afectează pe toți și necesită acțiuni colective. Pactul Verde European, bazându-se pe economia circulară drept unul din instrumentele sale cheie, reprezintă inovație, competitivitate, și îmbunătățirea calității vieții, beneficii care au loc odată cu decuplarea creșterii economice de epuizarea resurselor. Pentru a realiza aceste beneficii, trebuie să promovăm accesul la tehnologii inovatoare, să investim în competențe noi, și la îmbunătățirea cadrului legislativ pentru a facilita tranziția IMM-urilor către modele eficiente din punct de vedere al resurselor. Guvernul Republicii Moldova a luat pași semnificativi în promovarea tranziției verzi cu sprijinul programului UE4Environment finanțat de UE și angajamentul partenerilor noștri de implementare. Observăm că eforturile noastre colective aduc rezultate pozitive, deschizând căi pentru ca IMM-urile să prospere prin adoptarea modelelor de economie circulară, a declarat domnul Adam Grodzicki, adjunctul șefului de cooperare al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

Uniunea Europeană rămâne cel mai important partener comercial al Republicii Moldova, reprezentând 49,3% din totalul de comerț. Subliniind dezvoltarea economică și conectivitatea, Planul de Acțiune Prioritar pentru comerț în cadrul Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) și inițiativele emblematice ale Planului Economic și de Investiții (EIP) prioritizează sprijinul acordat IMM-urilor, îmbunătățirii comerțului, și promovării eficienței energetice, alături de îmbunătățirea capitalului uman. UE contribuie la reformele din Moldova prin consolidarea capacității administrative, oferirea de servicii de consultanță și sporirea participării în programele cheie ale UE. Alocarea de 260 de milioane de euro pentru perioada 2021-2024 subliniază angajamentul durabil al UE față de dezvoltarea verde a Moldovei. Unul dintre principalele teme ale evenimentului a fost reafirmarea sprijinirii IMM-urilor, încurajându-le să adopte principiile economiei circulare prin eficientizarea resurselor pentru a crește competitivitatea și bunăstarea. Acest lucru se aliniază strâns cu prioritățile cheie ale Moldovei pentru o dezvoltare durabilă și o economie verde, așa cum sunt stabilite ș în Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030 și Strategia Energetică 2030. Mai mult, se încadrează în obiectivele strategice ale programului extins de mediu al Uniunii Europene, EU4Environment.

Conferința de azi se desfășoară în contextul realizării obiectivelor de promovare activă a economiei verzi și circulare din Strategia Națională de Dezvoltare Moldova Europeană 2030, din proiectele Strategiei de Mediu 2030, și proiectul Programului de promovare a economiei verzi și circulare pentru anii 2024-2028. Este destul de semnificativ că deja, de mai mult de zece ani promovăm principiile economiei verzi în Republica Moldova și a devenit o bună tradiție să desfășurăm un eveniment de nivel înalt la început de an pentru a evidenția performanțele obținute și a trasa noi obiective în domeniu. Tranziția spre economia verde și către neutralitatea climatică ne vor oferi oportunități importante, de exemplu – apariția unui nou potențial pentru creștere economică, pentru noi modele de afaceri și noi piețe, crearea de noi locuri de muncă și dezvoltare tehnologică, a spus Dl. Grigore Stratulat, Secretar de Stat, Ministerul Mediului

Printre participanții evenimentului s-au numărat atât agenții guvernamentale și instituții relevante, cât și reprezentanți ai întreprinderilor și întreprinderilor industriale, experți în domeniile ingineriei și energiei, membri ai mediului academic, precum și reprezentanți ai IMM-urilor implicate în diferite componente ale programului EU4Environment în Moldova.

Strategia Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării derivă din angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de accesiune la comunitatea europeană, precum și din prioritățile setate pentru promovarea și integrarea principiilor de creștere economică durabilă, responsabilă, și incluzivă. În acest sens, în anul 2024 ne propunem să comunicăm și promovăm în societate importanța adoptării conceptului de sustenabilitate în toate domeniile și procesele economice, elaborarea unei metodologii de raportare conform principiilor ESG, care să ofere claritate în modalitatea de raportare, și sporirea abilităților antreprenoriale, în special în domeniul de eficiență energetică și ecologizare, a spus Dna. Veronica Arpintin, Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Punct focal național EU4Environment

Având în vedere resursele naturale limitate ale Pământului, odată ce acestea sunt utilizate complet în economie, susținerea creșterii economice devine condiționată de eficiența resurselor. Acest lucru necesită noi modalități de a produce folosind aceeași cantitate de resurse. Astfel, Eficientizarea Resurselor și Producerea mai Pură (RECP) nu e doar o necesitate pentru avansarea economică, ci și un facilitator esențial pentru industrii în ceea ce privește creșterea competitivității, crearea de locuri de muncă noi și ecologice, și investiția în reciclare și recuperarea deșeurilor. Conferința de astăzi recunoaște nu doar angajamentul Companiilor Demonstrative RECP și a participanților la cursuri de a amplifica creșterea ecologică în țară, ci și stimularea schimbul de cunoștințe, sinergii industriale, și oportunități avansate de sprijin și colaborare.

Conferința de astăzi semnifică încheierea activităților UNIDO în cadrul programului EU4Environment. Între 2021-2023, 31 de companii au fost evaluate în conformitate cu metodologia RECP, iar 15 profesioniști au fost instruiți pentru a deveni experți RECP în țară. Au fost propuse 65 de măsuri RECP personalizate pentru a ajuta companiile să-și îmbunătățească procesele de producție, să reducă consumul de resurse și energie, și să integreze practici de economie circulară. În plus, UNIDO s-a implicat și în susținerea evaluării de fezabilitate a două zone industriale, PI Tracom și FEZ Valkaneș, în aplicarea cadrului Parcurilor Eco-Industriale (EIP). Aici, experiența arată că Moldova a făcut progrese importante în explorarea EIP-urilor ca parte a agendei de dezvoltare durabilă, a spus Tatiana Chernyasvkaya, Manager de Proiect pentru EU4Environment, UNIDO.

***

February 1, 2024, Chișinău, the Republic of Moldova 

The EU-funded EU4Environment national conference took place at Digital Park Chișinău within the “Made in Moldova 2024” (“Fabricat în Moldova 2024”) exhibition. Gathering 70 participants (both online and in-person), the event marked the completion of the activities pertaining to the implementation of the Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) methodology amongst Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) and provided a platform for future-oriented discussions on greening strategies and support services for Moldovan enterprises.

Climate change, environmental pollution, and resource scarcity are issues that can no longer be denied as they affect us all and require joint action. The European Green Deal, with the circular economy as one of its key instruments, stands for innovation, competitiveness, and improved quality of life while decoupling economic growth from resource depletion. To realise these benefits, we must foster access to innovative technology, acquisition of new competencies, and enhancement of regulatory frameworks to facilitate the transition to resource-efficient models for SMEs. The Government of Moldova has taken significant steps in fostering green transition with the support of the EU-funded EU4Environment programme and the commitment of our implementing partners. We observe that our collective efforts are yielding positive results, opening pathways for SMEs to thrive by embracing circular economy models, said Mr. Adam Grodzicki Deputy Head of Cooperation, Delegation of the European Union to the Republic of Moldova.

The European Union stands as Moldova's biggest trade partner, accounting for 49.3% of its total trade. Emphasizing economic development and connectivity, the Priority Action Plan for trade under the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) and the Economic and Investment Plan (EIP) flagship initiatives prioritize aid for SMEs, enhance trade, and foster energy efficiency, alongside improved human capital. The EU contributes to Moldova's reforms by strengthening administrative capacity, offering advisory services, and increasing participation in key EU programmes. Its allocation of €260 million for 2021-24 underscores the EU's enduring commitment to Moldova's green development, resilience in the face of challenges, and clear accession path to join the EU. One of the leitmotifs of the event was the reassurance of support and guidance to embark SMEs on the pathway towards circularity using resource efficiency as a driver for competitiveness and well-being. This strongly echoes the key priorities of Moldova for sustainable development and green economy (particularly in the National Development Strategy Moldova 2030 and the Energy Strategy 2030) and is aligned with the strategic objectives of the European Union's (EU) comprehensive environmental programme, EU4Environment.

Today's conference takes place in the context of achieving an active promotion of green and circular economy, as outlined in the National Development Strategy Moldova 2030, the projects of the 2030 Environmental Strategy, and the Green and Circular Economy Promotion Program for 2024-2028. It is quite significant that we have been promoting the principles of the green economy in the Republic of Moldova for over a decade, and it has become a good tradition to organize such a high-level event at the beginning of the year to highlight hitherto achievements and set new goals in this area. The transition to green economy and climate neutrality will provide us with significant opportunities, such as the emergence of new potential for economic growth, new business models and markets, new jobs, as well and technological development, said Mr. Grigore Stratulat, State Secretary, Ministry of Environment

The event comprised a wide plethora of national and international stakeholders, including Government agencies and relevant institutions, representatives from industrial enterprises and businesses, experts in the fields of engineering and energy, members of academia, as well as the representatives of the SMEs taking part in different components of the EU4Environment programme in Moldova.

The Strategy of the Ministry of Economic Development and Digitalization stems from the commitments undertaken by the Republic of Moldova in its accession process to the European community, as well as from the priorities set for promoting and integrating the principles of sustainable, responsible, and inclusive economic development. In this regard, in 2024, our goal is to communicate and promote the importance of adopting the concept of sustainability in all activities and economic processes. This includes developing a reporting methodology in line with ESG principles, providing clarity on reporting methods, and enhancing entrepreneurial skills, especially in the fields of energy efficiency and environmental sustainability, said Mrs. Veronica Arpintin State Secretary, Ministry of Economic Development and Digitalization National Focal Point, EU4Environment

Considering Earth's finite natural resources, once their use within the economy reaches a threshold, sustaining economic growth becomes contingent on resource efficiency. This paradigm requires new ways to derive outputs from the same volume of resources. Thus, Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) comes about not only as an imperative for economic expansion, but also as a pivotal facilitator for industries to increase their competitive standing, create new and green jobs, and invest in recycling and waste recovery. Today’s conference recognised not only the commitment of RECP Demonstration Companies and trainees to amplify green growth in the country, but also fostered knowledge exchange, industrial synergies, and advanced opportunities for support and collaboration. 

Today’s conference signifies the completion of UNIDO’s activities within the EU4Environment programme. Between 2021-2023, 31 companies were assessed under the RECP methodology, and 15 professionals were trained to become RECP experts in the country. 65 tailored RECP measures were proposed to help companies improve their production processes, reduce resource and energy consumption, and integrate Circular Economy practices. In addition, UNIDO was also invested in supporting the feasibility assessment of two industrial sites, IP Tracom and FEZ Valkaneș in applying the Eco-Industrial Parks (EIP) framework. Here too, the experience shows that Moldova has made important strides in exploring EIPs as part of its sustainable development agenda, said Ms. Tatiana Chernyavskaya, EU4Environment Project Manager, UNIDO