Image

CE FINANȚEAZĂ PROGRAMUL

Resursele financiare acordate de stat sub formă de suport financiar nerambursabil (grant) pot fi utilizați:

I.     Pentru componenta II – suport financiar nerambursabil:

Costuri eligibile din contul suportului financiar nerambursabil, precum și al contribuției proprii în cadrul Programului sunt:

1) imobilizări corporale:

a)    instalații de lucru;

b)   utilaje și echipamente;

c)    instrumente de lucru;

d)   tehnică de calcul;

e)    imobilizări corporale obținute în baza contractului de antrepriză care sunt indispensabile în desfășurarea afacerii, precum sunt: sere, bazine de acumulare, sonde, fântâni, sisteme de irigare, sisteme de susținere, piscine, racordare la rețele, sisteme de încălzire/ ventilare și alte imobilizări cu destinație specială ce după scopul lor nu pot fi utilizate independent de activitatea întreprinderii și nu pot fi utilizate pentru obținerea de venituri pasive. Sunt eligibile costurile conform devizului de cheltuieli caracteristic acestui tip de contracte;

f)    alte bunuri (active) ce nu depășesc ca preț unitar plafonul stabilit de SNC privind Imobilizările corporale, dar care fac parte dintr-un set similar și distinct de obiecte ce vor fi utilizate în activitatea operațională o perioadă mai mare de un an.

2) imobilizări necorporale a) obținerea certificatelor de calitate; b) obținerea standardelor; c) francize; d) aplicații software; e) licențe și mărci; f) drepturi de autor și titluri de protecție; g) programe informatice; h) website-uri; i) modele industriale și proiecte; j) drepturi de utilizare a imobilizărilor corporale), în limita a 50% din valoarea proiectului investițional.

Mențiune: Procedura de obținere a imobilizărilor necorporale nu va depăși termenele de implementare a proiectului investițional, prevăzute în contractul de finanțare.

3) materii prime și materiale de construcții necesare dotării și amenajării spațiului de producere,  în limita ai 10% din valoarea proiectului investițional, dar nu va depăși suma de 50 000,00 lei.

4) servicii de dezvoltare a afacerii ( a) consultanță și formare profesională – în domeniu de activitate cu care s-a depus la Program; b) marketing și publicitate; c)realizarea activităților de testare a ideii de afaceri; d)mici studii de piață; cercetări ale comportamentului consumatorilor; f) instruiri în domenii specifice și alte servicii necesare testării ideii.) în limita a 10% din valoarea proiectului investițional, dar nu va depăși suma de 50 000,00 lei.

5) servicii de instalare și montare în limita a 10% din valoarea proiectului investițional, dar nu va depăși suma de 50 000,00 lei.II.    Pentru componenta III – credit cu porțiune de grant:

    1)    Porțiunea de grant: – procurarea imobilizărilor corporale; imobilizărilor necorporale în limitele a 30% din valoarea porțiunii de grant;
    2)    Porțiunea de credit: – procurarea mărfurilor și serviciilor, inclusiv a capitalului circulant necesar pentru implementarea activităților proiectului tinerilor în conformitate cu condițiile liniei de credit Facilitatea de Creditare a Tinerilor (FCT II).

CE NU FINANȚEAZĂ PROGRAMUL

Costuri neeligibile din contul suportului financiar nerambursabil, precum și a contribuției proprii în cadrul Programului:

1)             costurile de bunuri și servicii ori cota-parte a acestora acoperite de alte instrumente/   programe/proiecte de asistență și/ sau subvenții de stat, inclusiv contribuția proprie;

2)             pierderi la schimb valutar;

3)             datorii a perioadelor precedente de activitate ale beneficiarului;

4)             achiziția bunurilor/lucrărilor/serviciilor înainte de depunerea formularului la componenta II a Programului. Nu sunt eligibile avansurile acordate în mărime ce depășește 50% din valoarea achiziției și efectuate cu mai mult de 6 (șase) luni înainte de depunerea formularului;

5)             achiziționarea echipamentului de mâna a doua cu excepția bunurilor care nu depășesc 10 ani din anul fabricării și au un grad de uzură ce nu depășește 30% și sunt însoțite de declarația vamală ( bunul a fost importat) și de raportul de evaluare ce prevede atât gradul de uzură cât și valoarea de piață a bunului. Raportul de evaluare urmează a fi întocmit de un evaluator calificat și înregistrat în Lista evaluatorilor titulari ai certificatelor de calificare din țara de origine

6)             finanțarea costurilor de leasing, credit, inclusiv dobânzile și comisioanele aferente;

7)             cheltuieli TVA;

8)             impozite și taxe;

9)             servicii de transport;

10)         ambalare și punerea în funcțiune;

11)         cheltuieli de remunerare a personalului;

12)         plăți efectuate în numerar;

13)         costuri de arendă sau locațiune a spațiilor/oficiilor/terenurilor necesare activității;

14)         consumabile și cheltuieli administrative;

15)         bunuri imobile, cu excepția celor specificate la Lista costurilor eligibile – componenta II, pct. 1), lit. e) ”imobilizări corporale obținute în baza contractului de antrepriză”.

16)         tehnica agricolă, eligibilă pentru subvenționare din contul Fondului  Național  de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural enumerată în actele normative aprobate în temeiul Legii nr. 71/2023 cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural,  cu excepția achiziționării tehnicii agricole care nu poate fi finanțată din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural