Despre programul de creștere a competitivității la export
și internaționalizarea ÎMM

Programul oferă o abordare integrată de susținere a ÎMM de introducere a practicilor internaționale în vederea dezvoltării productivității și competitivității afacerilor autohtone și interenaționalizarea acestora.

Programul de creștere a competitivității la export și internaționalizarea ÎMM, combină Programul Guvernamental de Creștere a Competitivității Întreprinderilor mici și mijlocii și Internaționalizarea acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 439/2020 și este finanțat din bugetul de stat, și Grantul de cofinanțare a afacerilor în cadrul Proiectului de competitivitate a ÎMM finanțat de Banca Mondială.

Participanții la Program pot fi:

 1. Întreprinderile care desfășoară activitatea antreprenorială pe teritoriul Republicii Moldova;

 2. Întreprinderile definite ca ÎMM conform Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii;

 3. Întreprinderile care planifică să se extindă pe noi piețe de desfacere și/sau să substituie importurile de produse/servicii în Republica Moldova;

 4. Întreprinderile care solicită suport pentru accesarea serviciilor de dezvoltare a afacerii au prezentate situațiile financiare anuale pentru ultimii 2 ani de activitate la Biroul Național de Statistică, iar întreprinderile care aplică la suport pentru procurarea imobilizărilor corporale și necorporale au prezentat situații financiare anuale Biroului Național de Statistică pentru cel puțin ultimii 3 ani de activitate consecutivi, perioadă în care demonstrează o creștere continuă a venitului din vânzări și a profitului (cu excepția anilor în care au fost perioade declarate stare de urgență conform Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război);

 5. Înregistrează valori pozitive în ultimul an de gestiune raportat la indicatorul total capital propriu.

Ce finanțează Programul

Prin intermediul Programului întreprinderile pot accesa suport pentru:  

 1. achiziționarea serviciilor de dezvoltare a afacerii:
 • dezvoltarea imaginii corporative sau de produs (design de brandbook, ambalaj, etichete, site, video);
 • consultanță cu privire la protecția proprietății intelectuale și înregistrarea drepturilor de proprietate intelectuală;
 • studiul pieţelor şi elaborarea strategiilor/planurilor de promovare a produselor;
 • dezvoltarea și integrarea sistemelor informaționale computerizare financiare, de management sau de producere (CRM, ERP, CAD);
 • implementarea standardelor internaţionale şi europene pe produse şi servicii, inclusiv a standardelor pe sisteme de management;
 • instruirea angajaților și dezvoltarea organizațională internă;
 • servicii de consultanță privind reorganizarea proceselor de producere și etichetarea produsului finit;
 • elaborarea planului strategic de dezvoltare, setarea obiectivelor și acțiunilor de extindere;
 • stabilirea procesului logistic și pregătirea documentelor de export.

Atentie: Nu sunt admise spre finanţare cheltuielile de punere în aplicare a strategiilor, planurilor de marketing şi promovare, cum ar fi plăţi, abonamente pentru promovarea companiilor, a produselor pe pagini web şi pe reţelele de socializare, în motoare web de căutare etc., precum şi serviciile similare activităţii desfăşurate de către compania beneficiară;


 1. achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale.
 • achiziționarea imobilizărilor corporale (echipamente, mașini, utilaje, instalații);
 • achiziționarea imobilizărilor necorporale (achiziționarea obiectelor de proprietate intelectuală, licențelor, software)

Pentru contribuția proprie care depășește valoarea finanțării nerambursabile solicitată de la ODA, nu se aplică plafon asupra cheltuielilor eligibile.

Ce nu finanțează programul

Costuri neeligibile din contul suportului financiar nerambursabil, precum și al contribuției proprii în cadrul Programului sunt:

 • costurile de bunuri și servicii sau cota-parte a acestora acoperite de alte programe/proiecte de asistență și/ sau subvenții de stat, inclusiv contribuția proprie;
 • serviciile de dezvoltare a afacerii și imobilizările corporale și necorporale achiziționate până la semnarea contractului de finanțare între I.P. ODA și beneficiar;
 • pierderi la schimb valutar;
 • achiziționarea bunurilor de mâna a doua;
 • impozite și taxe;
 • servicii de transport;
 • plăți efectuate în numerar;
 • finanțarea costurilor de leasing, credit, inclusiv dobânzile și comisioanele aferente;
 • costuri de arendă sau locațiune a spațiilor/oficiilor/terenurilor necesare activității;
 • consumabile și cheltuieli administrative;
 • cheltuieli de remunerare a personalului;
 • cheltuieli TVA;
 • costuri pentru lucrări de manoperă servicii de instalare;
 • procurarea unităților de transport;
 • procurarea materialelor de construcție;
 • tehnica agricolă, eligibilă pentru subvenționare din contul Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, conform Anexei nr. 3 la Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural.

Evaluarea de mediu și socială a proiectelor investiționale

Evaluarea aspectelor de mediu și sociale, în conformitate cu prevederile legislației naționale și standardele de mediu și sociale ale Băncii Mondiale, este parte a procesului de examinare, evaluare și selectare a proiectelor investiționale care vor beneficia de acest program.

Astfel, urmare recepționării unei solicitări de confinanțare, evaluarea și selectarea proiectelor investiționale din perspectiva aspectelor de mediu și sociale va include următoarele etape:

Etapa I – verificarea eligibilității

Verificarea eligibilității solicitării de confinanțare aplicînd Lista activităților, care nu sunt eligibile pentru cofinanțare, inclusiv Lista de excludere a Băncii Mondiale.

Etapa II – identificarea și evaluarea conformității

Aplicantul va completa și prezenta Fişa de verificare de mediu și socială (Fișa nr. 1).

În baza informațiilor și datelor prezentate de solicitant, se va completa de către specialiștii de mediu și social fișa de evaluare (Fisa nr. 2) și proiectului investițional i se va atribui una din categoriile de risc (A, B sau C).

Notă:

 • Categoria A - activităţile planificate care necesită un studiu de impact asupra mediului complet (EIM) şi care sunt specificate în Anexa 1 la Legea #86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, proiectele amplasate sau aflate în vecinătatea zonelor de mediu sensibile şi arealele speciilor pe cale de dispariţie; pe sau în apropierea cu terenurile arheologice şi/sau istorice, sau există obiecte/facilităţi sociale sau culturale importante.
 • Categoria B –activităţile planificate care pot avea impacturi adverse asupra mediului și care sunt specificate în Anexa 2 la Legea #86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului şi Anexa 1 la Legea #851/1996 privind expertiza ecologică (în vigoare pînă 21.10.2023).
 • Categoria C – activităţile planificate care presupun că nu vor avea impact direct sau vor avea un impact minor asupra mediului şi, prin urmare, nu necesită sa fie trecute prin proceduri formale de Evaluare a Impactului asupra Mediului sau Expertiză Ecologică*.

* MGF presupune acordarea suportului afacerilor/activităților existente, accentul fiind pe susținerea serviciilor de dezvoltare a afacerii, inclusiv certificarea, instruirea și procurarea utilajului tehnologic auxiliar. Astfel, se anticipează că majoritatea activităților susținute vor fi din Categoria C de risc.

Etapa III – rezultate și monitorizare

În dependență de categoria de risc atribuită și rezultatele evaluării a aspectelor de mediu și sociale, se va emite recomandarea de aprobare sau neaprobare a cofinanțării, inclusiv se va elabora Planul de acțiuni cu măsurile necesare a fi întreprinse în vederea evitării sau atenuării potențialelor impacturi de mediu și sociale pe parcursul realizării investițiilor.

Planul de acțiuni va fi atașat la Contractul de grant și Beneficiarul va avea responsabilitatea implementării acestuia în termenii specificați.

Specialiștii de mediu și social vor monitoriza realizarea măsurilor de atenuare incluse în Planul de acțiuni.

Monitorizarea aspectelor de mediu și sociale pe parcursul implementării proiectului are ca scop identificarea precoce a potențialor riscuri și impacturi, evitarea sau atenuarea acestora în timp util și determinarea eficienței măsurilor propuse și întreprinderea acțiunilor corective atunci când este necesar.

În caz de nerespectare a prevederilor de mediu și sociale din contract, specialiștii ODA (cu asistenţa specialiștilor de mediu și social) vor investiga natura și motivul (motivele) neconformităţilor și vor identifica și agrea măsurile necesare a fi întreprinse pentru a aduce proiectul în conformitate, sau se va decide suspendarea cofinanțării.